Solutions

ADSFERGGJHGKKKFYHFGFDFGDFSDFWSDSFDGDHFJJHBBFDFVRGTFDCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDHASHDADABAHGACXGSCXBNZBXCHSGDHVZNVXHZFCHJZVXCGYASGDHCGSAYDYTWYETWTWQ6E5326374583475HFDSHFJSDBHFGSAYT4363WEFM VXCBVKJER63475843YRUGFJHSVDJFDBSAJNDXajhlKSDUWQPOEDLAJLOKOAPS’L;lx/.Z<X.LZJFDOEWU9R749875HFXNBVM,CXBVKJDFGHDRHGJMSDHBFJKSDHFKJSDHFGSHGSUGSHFRKJSGBFDMNSVVHDSIUWYT34TM BDGFSJVHUDYDF7E6WRUHSKDHCKJZHCLKCSHLKZHCJKZCHIJ