Soukromí

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE KARIÉRY

Platnost od: ČERVENEC 2019

SPOLEČNOST NIELSEN

Oznámení – Správa údajů o uchazeči

Toto oznámení si pečlivě prostudujte. Odesláním informací v žádosti na této webové stránce berete na vědomí shromažďování a používání údajů o uchazeči společností Nielsen, jak je popsáno níže. Údaje o vaší osobě, které obdržíme od vás nebo od ostatních v souvislosti s vaší žádostí, se v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů označují jako „údaje o uchazeči“. Údaje o uchazeči mohou zahrnovat osobní údaje, což jsou jakékoli informace související s identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou.

 1. Informace o společnosti Nielsen. Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globální společnost zabývající se měřením a analytikou dat, která poskytuje nejucelenější a nejdůvěryhodnější dostupný pohled na spotřebitele a trhy na celém světě. Náš přístup kombinuje vlastní údaje společnosti Nielsen s údaji z jiných zdrojů, které společně pomáhají klientům z celého světa pochopit, co se děje právě teď, co se bude dít dál a jak tyto znalosti co nejlépe využít. Společnost Nielsen už více než 90 let poskytuje data a analytické služby založené na přísně vědeckých postupech a inovaci a neustále vyvíjí nové způsoby, jak zodpovědět nejdůležitější otázky, kterým čelí odvětví médií, reklamy, maloobchodu a rychloobrátkového spotřebního zboží. Nielsen, společnost s indexem S&P 500, působí ve více než 100 zemích a pokrývá tak více než 90 % světové populace. Další informace naleznete na stránce www.nielsen.com. Oddělení lidských zdrojů můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu talentacquisition@nielsen.com.
 2. Správci údajů. Postupy popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů provádí skupina společností Nielsen. Jako správce osobních údajů, které poskytnete nebo které zpracováváme souvislosti s touto webovou stránkou a vaší žádostí, se zavazujeme chránit vaše soukromí. Seznam společností skupiny Nielsen je k dispozicizde. Máte-li nějaké otázky týkající se společnosti Nielsen v roli správce údajů, kontaktujte nás, prosím, podle informací uvedených níže v části „Kontaktujte nás“.
 3. Shromažďování údajů. Odeslání žádosti a souvisejících údajů o uchazeči je zcela dobrovolné. V rámci procesu žádosti může společnost Nielsen shromažďovat následující údaje o vaší osobě:
  • Údaje, které odesíláte. V rámci procesu žádosti (buď na počátku, nebo poté, co vám nabídneme zaměstnání) můžete odeslat své jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození, číslo sociálního pojištění nebo jiné národní identifikační číslo, pohlaví, současné povolání, příjem, údaje o dosaženém vzdělání a další údaje obsažené v dokumentech souvisejících se zaměstnáním, jako je například váš strukturovaný životopis.
  • Údaje ze zdrojů třetích stran.
   • Pokud společnost Nielsen zvažuje vaši žádost nebo vám nabízí zaměstnání, může shromažďovat některé další údaje buď přímo od vás, nebo od třetích stran (např. prostřednictvím prověrek spolehlivosti, pokud je místní zákony povolují), V některých zemích budou tyto prověrky spolehlivosti vyžadovány před dokončením nabídky. O souhlas s prověrkou spolehlivosti vás požádáme zvlášť, v souladu s platnými zákony.
   • Společnost Nielsen může provádět prověrky vzdělání a referencí, ale vaše bývalé zaměstnavatele bude kontaktovat pouze v případě, že k tomu dáte souhlas. Tyto kontroly budou striktně omezeny na informace o vzdělání a odbornosti.
   • Společnost Nielsen může také provádět prověrky v sociálních médiích na profilech, které jsou veřejně viditelné, ale pouze v míře nezbytné a relevantní pro výkon práce, o kterou se ucházíte.
  • Automaticky shromažďované údaje. Můžeme automaticky shromažďovat údaje o vašem zařízení prostřednictvím vašeho používání našich webových stránek, včetně adresy internetového protokolu (IP), typu prohlížeče, času a data vaší návštěvy webových stránek a webové stránky, kterou jste navštívili těsně před touto webovou stránkou.
  • Údaje shromažďované prostřednictvím souborů cookie. Technologii souborů cookie můžeme použít k usnadnění používání našich nástrojů pro online žádosti o zaměstnání. Soubory cookie na tomto webu se používají výhradně k usnadnění používání našeho online prostředí a nepoužívají se při rozhodování týkajícím se zaměstnání. Můžete se rozhodnout, že změníte nastavení internetového prohlížeče tak, že odmítnete naše soubory cookie, což vám ale může znemožnit používat naše nástroje pro online žádosti o zaměstnání.
 4. V rámci vaší žádosti vás rovněž můžeme požádat o účast na doplňkových aktivitách hodnocení, abychom mohli lépe posoudit vaši kvalifikaci pro pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Zejména jsme uzavřeli partnerství se třetí stranou – organizací pod názvem Pymetrics, abychom mohli využít její přístup s herním základem k doplnění hodnocení našeho kandidáta a výběrového řízení. Informace, které společnost Pymetrics sdílí se společností Nielsen, jsou považovány za údaje o uchazeči, a společnost Nielsen s nimi bude nakládat v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů. Seznamte se prosím s postupy zpracování údajů používanými společností Pymetrics, jež jsou uvedeny v jejím oznámení o ochraně osobních údajů. Máte-li dotazy ke společnosti Pymetrics a k tomu, jak se tyto informace používají v rámci vaší žádosti, kontaktujte nás na e-mailové adrese talentacquisition@nielsen.com.
 5. Používání údajů o uchazeči. Společnost Nielsen může používat údaje o uchazeči pro písemnou, telefonickou nebo e-mailovou komunikaci s vámi, aby mohla vyhodnotit vaši žádost, analyzovat potřeby a postupy pro nábor zaměstnanců společnosti Nielsen nebo jinak efektivně řídit přijímací řízení společnosti Nielsen a správu zaměstnanců. Údaje o uchazeči můžeme kombinovat s nástroji pro vyhledávání a s údaji z jiných zdrojů, jak je uvedeno v části „Shromažďování údajů“ tohoto Oznámení.
 6. Právní základ pro zpracování – osoby s trvalým pobytem v EHP. V závislosti na vaší jurisdikci od nás mohou místní zákony vyžadovat uvedení právního základu pro zpracování osobních údajů, které o vás shromažďujeme v souvislosti s těmito webovými stránkami. Informace, které odešlete, zpracujeme v rámci vaší žádosti o zaměstnání a na základě našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů některých třetích stran, pokud takové zpracování nepřeváží nad vašimi právy a svobodami. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zejména v souvislosti s oprávněným zájmem, abychom realizovali proces žádosti o zaměstnání a také pro efektivní a zákonné provozování těchto webových stránek. Můžeme mít i jiné oprávněné zájmy, a pokud by tomu tak bylo, ve vhodném čase tyto oprávněné zájmy objasníme. Vytvořením účtu berete na vědomí zpracování vašich osobních údajů společností Nielsen pro účely popsané v tomto Oznámení.  Pokud budeme zpracovávat jakékoli citlivé osobní údaje související s vaší osobou, učiníme tak z těchto důvodů: (a) poskytli jste nám svůj výslovný souhlas se zpracováním informací; (b) zpracování je nezbytné pro vznik, uplatnění nebo obhájení zákonných nároků; nebo (c) jste informace prokazatelně zveřejnili. V situacích, kdy budeme potřebovat vás souhlas, vás vyrozumíme o účelech a rozsahu zpracování vašich osobních údajů a budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných důvodů vašeho výslovného souhlasu.  Právní základ pro zpracování – osoby s trvalým pobytem v Turecku. Právním základem pro zpracování osobních údajů, které o vás shromažďujeme v souvislosti s těmito webovými stránkami, je skutečnost, že tyto zpracovatelské činnosti jsou nezbytné pro naše oprávněné zájmy, a to za podmínky, že toto zpracování nepřeváží nad vašimi právy a svobodami, že tyto zpracovatelské činnosti jsou nutné pro vznik a uzavření pracovní smlouvy a že toto zpracování je nezbytné k tomu, abychom splnili naše zákonné povinnosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zejména v souvislosti s oprávněným zájmem, abychom realizovali proces žádosti o zaměstnání, a také pro efektivní a zákonné provozování těchto webových stránek. Můžeme mít i jiné oprávněné zájmy, a pokud by tomu tak bylo, ve vhodném čase tyto oprávněné zájmy objasníme. Jak je dále uvedeno v tomto Oznámení, během procesu žádosti o zaměstnání mohou nastat situace, kdy jsme povinni získat váš výslovný souhlas, abychom mohli přistoupit k určitým postupům vyžadujícím zpracování vašich osobních údajů pro řadu účelů nebo pro zpracování vašich osobních údajů citlivým způsobem. V takových situacích, pokud na základě předchozího oznámení o účelech a rozsahu zpracování vašich osobních údajů poskytnete požadovaný souhlas, budeme vaše osobní údaje zpracovávat také na základě zákonných důvodů vašeho výslovného souhlasu. Máte-li nějaké dotazy nebo obavy týkající se právního základu, který nám umožňuje shromažďovat a používat vaše osobní údaje, kontaktujte nás na e-mailové adrese privacy.department@nielsen.com.
 7. Právo na přístup k osobním údajům. Ke svým údajům o uchazeči můžete kdykoli získat přístup prostřednictvím přihlášení do programu Success Factors a provést jejich opravu a aktualizaci. Pokud jste obdrželi předběžnou nabídku zaměstnání, můžete se přihlásit a ověřit své údaje, případně udělit souhlas s prověrkou spolehlivosti a elektronicky podepsat informační dopis. Společnost Nielsen můžete kdykoli kontaktovat a požádat ji o nahlédnutí do informací, které má o vás uloženy, požádat o jejich opravu nebo aktualizaci, vyžádat si podrobné údaje o stranách, které mají k těmto informacím přístup, nebo odvolat svůj souhlas s tím, abychom vaše údaje zpracovávali. Kontaktujte nás podle informací uvedených níže v části „Kontaktujte nás“ nebo zašlete e-mail personálnímu oddělení společnosti Nielsen na adrese talentacquisition@nielsen.com. V závislosti na zemi, odkud pocházíte, můžete mít některá další práva týkající se osobních údajů, které o vás uchováváme. Chcete-li zkontrolovat, opravit, aktualizovat, ukončit nebo jinak omezit naše používání vašich osobních údajů, odvolat svůj souhlas s tím, abychom zpracovávali vaše osobní údaje (v případech, na které se tato možnost vztahuje), nebo pokud máte nějaké další otázky týkající se způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje shromážděné v průběhu procesu žádosti, kontaktujte nás. Budete-li nás kontaktovat podle výše uvedených informací, vynaložíme přiměřené úsilí k identifikaci veškerých údajů souvisejících s vaší osobou, abychom mohli splnit váš požadavek.  Práva subjektů údajů – osoby s trvalým pobytem v Turecku. Jako subjekt údajů s trvalým pobytem v Turecku máte kromě výše uvedených práv všechna práva týkající se vašich osobních údajů, která jsou vám udělena podle tureckého zákona č. 6698 o ochraně osobních údajů, tj.: 
  • právo být informováni, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány;
  • právo požadovat informace týkající se zpracování vašich osobních údajů;
  • právo být informováni o účelu zpracování vašich osobních údajů a zda jsou údaje používány v souladu s uvedeným účelem;
  • právo být informováni o třetích stranách, kterým byly údaje předány, ať vnitrostátně, nebo do zahraničí;
  • právo požadovat opravu zpracovaných osobních údajů, pokud byly zpracovány neúplně nebo nesprávně;
  • právo požádat o výmaz nebo zničení vašich osobních údajů v situaci, kdy přestal existovat účel jejich zpracování;
  • právo na to, aby provedení opravy, výmazu nebo zničení uskutečněné v souladu s příslušnou legislativou bylo oznámeno třetím stranám, kterým byly osobní údaje předány;
  • právo na podání námitky proti rozhodnutí, které má na vás nepříznivý dopad a které bylo přijato v důsledku analýzy vašich osobních údajů výhradně automatizovanými prostředky;
  • právo požadovat náhradu škody, která vám vznikla v důsledku nezákonného zpracování vašich osobních údajů. 
  • Máte-li nějaké další otázky týkající se způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje, nebo způsobu, jak podat žádost týkající se libovolného z vašich práv, kontaktujte nás na adrese tr.kvkk@nielsen.com. Budete-li nás kontaktovat podle výše uvedených informací, vynaložíme přiměřené úsilí k identifikaci veškerých údajů souvisejících s vaší osobou, abychom mohli splnit váš požadavek.
 8. Kdy sdílíme údaje o uchazeči.
  • V rámci skupiny společností Nielsen. Abychom dosáhli výše uvedených cílů a vzhledem ke skutečnosti, že jsme součástí větší skupiny společností působící na mezinárodní úrovni, můžeme čas od času zpřístupnit údaje o uchazečích jiným společnostem skupiny společností Nielsen.
  • Se zaměstnanci nebo pracovníky náboru společnosti Nielsen. Údaje o uchazeči jsou primárně (ale nikoli výhradně) spravovány zaměstnanci oddělení lidských zdrojů společnosti Nielsen a mohou být uloženy v elektronické nebo tištěné formě. Také další zaměstnanci podílející se na náboru nebo správě informací mohou mít přístup k některým údajům o uchazeči. Patří k nim například vyšší vedení společnosti nebo externí poskytovatelé náborových služeb.
  • S externími poskytovateli služeb. Údaje o uchazeči budeme sdílet s třetími stranami, které nám poskytují služby, například (mimo jiné) služby webového hostingu, analýzy dat, infrastruktury, služby IT, zákaznické služby, doručování e-mailů a auditní služby. Konkrétně tyto webové stránky jsou hostovány systémem SAP Success Factors. Success Factors je softwarový program pro nábor lidských zdrojů, který společnost SAP provozuje v zastoupení společnosti Nielsen. Uchazeči si mohou pomocí softwaru [Success Factors] vytvořit profil a odeslat svůj životopis a žádost společnosti Nielsen k posouzení. V důsledku toho se v programu SAP Success Factors zpracovávají údaje o uchazeči, které poskytnete v rámci své žádosti, což slouží jako podpora náborového procesu společnosti Nielsen.
  • Podle požadavků zákona nebo regulačních úřadů. Čas od času můžeme zpřístupnit údaje o uchazeči zákonným a regulačním orgánům (například úřadům práce a daňovým úřadům), našim účetním, auditorům, právníkům a dalším externím odborným poradcům a stranám, které nám poskytují produkty nebo služby (například dodavatelům služeb IT a konzultantům v oblasti lidských zdrojů). Údaje o uchazeči můžeme také předat jakékoli třetí straně v případě, že je toto předání vyžadováno zákonem nebo je nutné proto, abychom mohli uplatnit svá zákonná práva, podniknout opatření proti nezákonným aktivitám nebo ochránit bezpečnost jakékoli osoby.
  • V rámci fúze, prodeje nebo převodu aktiv. Pokud bude celá naše společnost nebo její část prodána, sloučena nebo jinak převedena na jiný subjekt, můžeme jako součást dané transakce převést i údaje o uchazeči.
 9. Uchovávání údajů o uchazeči. Údaje o uchazeči můžeme uchovávat po dobu potřebnou k účelům uvedeným v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů (včetně účelu posouzení, zda jsou vaše schopnosti vhodné pro jiné příležitosti v rámci společnosti Nielsen). V každém případě nebudeme údaje o uchazeči uchovávat od data shromáždění déle, než povolují místní zákony, pokud nenastoupíte do pracovního poměru u společnosti Nielsen (v takovém případě by platila odlišná lhůta uchovávání). Záznamy, které nejsou specificky označeny jako údaje o uchazeči, mohou mít odlišné lhůty uchovávání (např. záznamy o přijatých nebo odeslaných e-mailech z e-mailového serveru).
 10. Bezpečnost údajů o uchazeči. Máme zavedena přiměřená organizační, technická a administrativní bezpečnostní opatření určená k ochraně údajů o uchazeči, které spravujeme. U dat přenášených přes internet nebo datová úložiště nelze bohužel zaručit stoprocentní bezpečnost. Máte-li pocit, že došlo k narušení zabezpečení jakýchkoli údajů, které o vás uchováváme, ihned nám tento problém oznamte – kontaktujte nás podle informací uvedených v části „Kontaktujte nás“
 11. Přeshraniční převody. Vámi poskytnuté informace nebo údaje, které o vás shromáždíme prostřednictvím těchto webových stránek, mohou být uloženy nebo zpracovány v jakékoli zemi, kde my, skupina společností Nielsen nebo naši poskytovatelé služeb působíme nebo máme svá zařízení. V důsledku toho mohou být vaše osobní údaje předány do zemí nebo oblastí, kde nejsou zavedeny zákony na ochranu dat nebo osobních údajů podobné těm, které platí ve vaší domovské zemi. V takových případech zajistíme zavedení odpovídajících bezpečnostních opatření na ochranu vašich osobních údajů. Chcete-li získat další podrobnosti o těchto převodech a bezpečnostních opatřeních, která k provádění těchto převodů využíváme, kontaktujte nás, prosím.
 12. Děti. Tyto webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 13 let ani na ně nejsou cíleny, a my vědomě neprovádíme shromažďování osobních údajů z aplikace o žádné osobě mladší 13 let. Pokud bychom se dozvěděli, že došlo ke shromáždění osobních údajů týkajících se dítěte, podnikneme přiměřené kroky k jejich odstranění.
 13. Aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů týkajících se kariéry. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů týkajících se kariéry nahrazuje všechna ostatní prohlášení, která jsme vůči vám mohli učinit ohledně shromažďování a používání údajů o uchazeči společností Nielsen. Vyhrazujeme si právo toto Oznámení o ochraně osobních údajů týkajících se kariéry aktualizovat a provádět podstatné změny v tomto oznámení i v našich postupech zacházení s údaji o uchazeči v rozsahu povolném příslušným zákonem. Na těchto webových stránkách můžete kdykoli online zobrazit aktuální platnou verzi tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů týkajících se kariéry, nebo si můžete vyžádat jeho kopii, pokud kontaktujete zástupce oddělení lidských zdrojů na e-mailové adrese talentacquisition@nielsen.com.
 14. Kontaktujte nás. Pokud máte jakékoli poznámky k tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktuje nás na e-mailové adrese privacy.department@nielsen.com. Můžete nám také zaslat dopis poštou na tuto adresu:

Ze zemí EU:
ATTN: Legal Dept. (K rukám: Právní oddělení)
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business Park South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
Velká Británie

Z jiných zemí:
Attn: Legal Dept. (K rukám: Právní oddělení)
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA