Услови на користење

Услови на користење

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”http://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-06-25T12:25:18.875-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Стапува на сила на: 1 август 2014

Внимателно прочитајте ги следниве Услови на користење.

THE NIELSEN COMPANY(US), LLC лоцирана на 85 Broad Street, NEW YORK, NY 10004, UNITED STATES (“Nielsen”) бара сите посетители на оваа веб-локација која е во сопственост, раководена, лиценцирана и контролирана од Nielsen („Локацијата”) да се придржуваат до следниве Услови на користење. Пристапувањето и користењето на Локацијата значи дека ги знаете и прифаќате овие Услови на користење. Доколку не се согласувате со овие Услови на користење не треба да ја користите Локацијата. Терминот „вие“ или „вашите“ се однесува на корисникот или посетителот на Локацијата. Nielsen може да измени, одложи или прекине кој било аспект на Локацијата во секое време, вклучувајќи и достапност на карактеристика, база на податоци или содржина. Исто така Nielsen може да постави ограничување на одредени карактеристики и услуги и/или да го ограничи вашиот пристап до делови или до целата Локација без претходна напомена или одговорност. Одредбите и условите на Договорот за услуги на клиенти на Nielsen ќе важи во случаи кои нема да бидат во согласност со Условите на користење.

Ограничувања на користење

Сите веб производи и услуги, информации, материјали, податоци, слики, графики, звуци и други компоненти на Локацијата („Содржината“) се со авторско право, во сопственост и контролирани од Nielsen доколку не е поинаку назначено. Секое недозволено користење на Содржината на Локацијата може да доведе до кршење на законите за авторски права, за заштитен знак и други закони права за интелектуална сопственост на Nielsen или трета страна. Недозволеното користење може да доведе до барање за оштета и/или до кршење на законот. Содржината на Локацијата не смее да се менува, копира или дистрибуира, повторно да се издава, да се прикачува, објавува или пренесува на кој било начин, без претходна писмена согласност од Nielsen. Содржините на Локацијата се поставени само за законски цели.

Ограничување на правата на владата на САД

Содржините на Локацијата се поставени со “ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА.” Користење, копирање или откривање од страна на владата на САД е ограничено како што е назначено во FAR52.227-14 и DFAR252.227-7013 и оние што следуваат. Користењето на Содржините од страна на владата на САД значи признавање на правата за сопственост на Nielsen за Содржините.

Закон за авторско право во дигиталната епоха

Nielsen е регистриран како Давател на услуги и има агент во Секторот за авторски права на САД во согласност со условите од Законот за авторско право во дигиталната епоха („Законот“) и се заштитува со тој Закон. Nielsen го задржува правото да отстрани Содржини од Локацијата кои може да ги повредат авторските права на друго лице. Известувањата до Nielsen во врска со можна повреда на авторски права на Локацијата на Nielsen треба да се испратат во Канцеларијата на адвокатот на Nielsen, на 85 Broad Street, New York, New York 10004, U.S.A, тел. +1 646 654 5000.

Ограничување на одговорност

NIELSEN НЕ ПРИФАЌА ОДГОВОРНОСТ ЗА КАКВИ БИЛО ШТЕТИ ИЛИ ПОВРЕДИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД МАТЕРИЈАЛИ ИЛИ СОФТВЕР, КОИ ВКЛУЧУВААТ НО НЕ СЕ ОГРАНИЧЕНИ НА НЕИСПРАВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО, ГРЕШКА, ИСПУШТАЊЕ, ПРЕКИНУВАЊЕ, НЕДОСТАТОК, ДОЦНЕЊЕ ВО РАБОТЕЊЕТО ИЛИ ИСПРАЌАЊЕТО, КОМПЈУТЕРСКИ ВИРУС ИЛИ ПРЕКИН ВО ЛИНИЈАТА. NIELSEN НЕ ПРИФАЌА ОДГОВОРНОСТ КОН ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВИ БИЛО ШТЕТИ ИЛИ ПОВРЕДИ, КОИ ВКЛУЧУВААТ НО НЕ СЕ ОГРАНИЧЕНИ НА, ИНДИРЕКТНИ, ПОСЕБНИ, СЛУЧАЈНИ, ДОВЕРЛИВИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ШТЕТИ И ОБЕШТЕТУВАЊА КОИ ПРОЗЛЕГУВААТ ОД КОРИСТЕЊЕ ИЛИ НЕМОЖНОСТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ ИЛИ СОФТВЕРОТ ДОСТАПЕН НА ЛОКАЦИЈАТА, ДУРИ И ВО СЛУЧАЈ НА НЕВНИМАНИЕ И ВО СЛУЧАЈ КОГА NIELSEN ИЛИ ОВСЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК НА NIELSEN БИЛ ЗАПОЗНАТ СО МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ, ИЛИ И ВО ДВАТА СЛУЧАИ. ГОРЕНАВЕДЕНОТО ОГРАНИЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВА НА ВАС ДО ТОЈ СТЕПЕН ДО КОЈ ПОСТОЕЧКИОТ ЗАКОН МОЖЕ ДА НЕ ДОЗВОЛУВА ОГРАНИЧУВАЊЕ ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЈНИ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ШТЕТИ. ВКУПНАТА ОДГОВОРНОСТ НА NIELSEN КОН ВАС ЗА СИТЕ ЗАГУБИ, ШТЕТИ И ПРИЧИНИ ЗА ДЕЈСТУВАЊЕ (ВО ДОГОВОР, ПРЕКРШОК [ВКЛУЧУВАЈЌИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, НЕВНИМАНИЕ, ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОИЗВОД И ОДРЕДЕНА ОДГОВОРНОСТ], ИЛИ ПОИНАКУ) НЕМА ДА БИДЕ ПОГОЛЕМА ОД СУМАТА КОЈА СТЕ ЈА ПЛАТИЛЕ ЗА ПРИСТАП ДО ЛОКАЦИЈАТА.

Поднесувања

Со ова го овластувате Nielsen да ги користи сите забелешки, предлози, идеи, графики или други информации кои Nielsen ги добива преку Локацијата (заедно, „Поднесувањето”). Nielsen нема да го земе кое било Поднесување како доверливо, и нема да има одговорност за какви било идеи за своето работење (вклучувајќи, без ограничување, идеи за производи или реклама) и нема да има никаква одговорност за сличности кои може да се појават во идното работење или Содржините на Nielsen.  Освен во случај на подолу наведеното, Nielsen ќе има право да го користи Поднесувањето за комерцијални и други цели без надоместок за вас или кое било лице кое го испраќа Поднесувањето. Се согласувате да го обесштетите, браните и да не го сметате Nielsen виновен за било каква одговорност која може да произлезе од дистрибуцијата на тие материјали. Исто така му давате право на Nielsen да го користи вашето име во врска со репродукцијата или дистрибуцијата на таков материјал.

Личните податоци кои може да ве идентификуваат се доброволно дадени на Локацијата од страна на посетител на Локацијата и се во надлежност на Условите на нашата Политика за заштита на приватноста. Признавате дека сте одговорни за кој било материјал кој ќе го поднесете, и вие а не  Nielsen, имате целосна одговорност за пораката, нејзината законитост, веродостојност, соодветност, оригиналност и авторски права. Забрането ви е да објавувате или пренесувате на или од оваа локација какви било материјали кои се незаконски, со заканувачка содржина, клевети, непристојни, порнографски, или други материјали кои би го прекршиле законот. Доколку е применливо, Nielsen го задржува правото да брише, преместува или изменува пораки, кои ги смета за навредливи, погрдни, непристојни, кои ги прекршуваат законите за авторски права и заштитен знак, или се неприфатливи на некој друг начин, и се одрекувате од какви било морални права кои би можеле да ги имате со менувањето на материјалот на начин кој за вас не е пријатен.

Правна надлежност

Освен ако не е поинаку опишано, сите Содржини на Локацијата се достапни само за да обезбедат информации за Nielsen и неговите услуги. Nielsen ја контролира и управува со Локацијата и не ги претставува Содржините на таква Локација како соодветни за користење или достапни за користење во други локации. Други локации на Nielsen може да бидат контролирани и управувани надвор од САД и може да бидат против законот во земјата во која се контролирани и управувани. Доколку ја користите Локацијата од локација која е различна од онаа каде што локацијата е контролирана и управувана, вие сте одговорни за согласноста со важечките локални закони.

Оградување

Содржините на Локацијата може да содржат технички неправилности и печатни грешки. Исто така, Nielsen може да врши измени и подобрувања на Локацијата во секое време. СОДРЖИНИТЕ НА ЛОКАЦИЈАТА СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ „ТАКВИ КАКВИ ШТО СЕ“ И БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ БИЛО ДА СЕ ИСКАЖАНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ВО ЦЕЛОСНА СОГЛАСНОСТ О ПОСТОЕЧКИОТ  ЗАКОН. NIELSEN СЕ ОГРАДУВА ОД КАКВИ БИЛО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЊЕ, НЕКРШЕЊЕ НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ И СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ. NIELSEN НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА ФУНКЦИИТЕ НА ЛОКАЦИЈАТА НЕМА ДА БИДАТ БЕЗ ПРЕКИН ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ДЕКА ГРЕШКИТЕ ЌЕ БИДАТ ИСПРАВЕНИ И ДЕКА ЛОКАЦИЈАТА ИЛИ СЕРВЕРИТЕ ПРЕКУ КОИ ВИ СЕ ДОСТАПНИ СЕ БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ШТЕТНИ КОМПОНЕНТИ. NIELSEN НЕ ГАРАНТИРА ЗА КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ РЕЗУЛТАТОТ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА СОДРЖИНИТЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ВО ВРСКА СО НИВНАТА ТОЧНОСТ, ИСПРАВНОСТ, ВЕРОДОСТОЈНОСТ ИЛИ ДРУГО. NIELSEN НЕ СЕ ОБВРЗУВА ДА ГИ АЖУРИРА МАТЕРИЈАЛИТЕ НА ЛОКАЦИЈАТА. ВИЕ (А НЕ NIELSEN) ГИ ПРЕЗЕМАТЕ СИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СИТЕ ПОТРЕБНИ СЕРВИСИ, ПОПРАВКИ ИЛИ КОРЕКЦИИ. ГОРЕНАВЕДЕНИОТ ИСКЛУЧОК МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВА НА ВАС ДО ТОЈ СТЕПЕН ДО КОЈ ПОСТОЕЧКИОТ ЗАКОН НЕ ДОЗВОЛУВА ИСКЛУЧОК ЗА НАВЕДЕНИ ГАРАНЦИИ. ИСТО ТАКА, ИНФОРМАЦИИТЕ СОДРЖАНИ НА ЛОКАЦИЈАТА СЕ САМО ЗА ИНФОРМАТИВНИ ЦЕЛИ И НЕ ТРЕБА ДА СЕ ПОТПИРАТЕ ВРЗ НИВ ЗА БИЛО КАКВА ЦЕЛ. Nielsen НЕ ПРИФАЌА ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ОТСУСТВО НА РЕЗУЛАТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА ИНФОРМАЦИИТЕ СОДРЖАНИ НА ЛОКАЦИЈАТА.

СЕКОЕ ПОВИКУВАЊЕ НА nielsen ИЛИ ИНФОРМАЦИИТЕ СОДРЖАНИ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ЦЕЛИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ЦИТАТИ ВО РЕКЛАМИРАЊЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛИ, Е СТРОГО ЗАБРАНЕТО.

Раскинување

Nielsen или вие може да го раскинете овој договор во било кое време. Вие може да го раскинете договорот со уништување на сите материјали добиени од Локацијата и сета поврзана документација и сите копии и инсталации. Nielsen може да го раскине договорот веднаш и без претходна најава доколку самиот оцени дека ги кршите овие одредби и услови. При раскинувањето, морате да ги уништите сите материјали добиени од Локацијата и сета поврзана документација и сите копии и инсталации. По раскинувањето на овој договор не смеете да пристапувате до Локацијата без писмено одобрение од Nielsen, под услов Nielsen да ги задржи сите права, вклучувајќи ги сите авторски права и правото да ги користи Поднесувањата, како што е овде наведено, и ограничувањата во користењето и односот кон Содржините ќе остане во полна важност.

Поврзани локации

Локацијата содржи врски до други локации кои не се управувани од Nielsen. Nielsen не одговара за содржината на тие локации и не гарантира за нејзината точност, и мислењата поставени на таа локација или локации обезбедени од таквата локација. Вклучувањето на врски до такви локации не значи дека Nielsen ги поддржува тие локации или кои било производи или услуги кои ги содржат. Nielsen може да отстрани локација во секое време. Условите на користење и политиката за заштита на приватноста кои важат за тие локации може да се разликуваат од оние кои важат за Локацијата. Доколку одлучите да пристапите до локации од трети страни поврзани со Локацијата, тоа го правите на сопствен ризик и Nielsen нема да одговара за каква било загуба или штета предизвикана од вашето користење на такви локации.

Поврзување и Политика за користење на логото

Со поврзување со која било страница на оваа Локација, се согласувате со следниве одредби и услови. Со исклучок на наведеното во овој параграф, Nielsen забранува кеширање на локации, користење и поставување на недозволени хипертекст врски на Локацијата и врамување на која било содржина достапна преку Локацијата. До Локацијата може да се поврзете само преку домашната страница на Локацијата или одредена страница-капија. Страница-капија е страница која е прва и основна страница и служи како појдовна точка до содржините. Врските може да содржат само текст и да постојат само како „Nielsen.” Сликите на логот на Nielsen може да се користат само за поврзување и може да се направат само со експресна писмена дозвола од Nielsen. Сите барања за таква дозвола или дозвола за поврзување до Локацијата на друг начин од опишаниот погоре треба да се достават до Nielsen Global Communications на 85 Broad Street, New York, New York, U.S.A., 10004 Тел: +1 646 654 5000. Со поврзувањето до Локацијата, прифаќате и се согласувате дека, со исклучок на овдека наведеното, сите права за заштитните знаци и знаци за услугите на Nielsen кои се користат на Локацијата, Содржината поставена на Локацијата и дизајнот на Локацијата им припаѓаат на Nielsen. Не смеете погрешно да ја претставувате вашата врска со Nielsen или да давате погрешни или лажни претстави во врска со Nielsen. Врските на Локацијата не смеат да се користат на начин кој навестува или подразбира дека Nielsen ве поддржува вас, вашата веб-локација или вашите производи или услуги (во сите случаи, со исклучок на посебен писмен договор меѓу вас и Nielsen). Nielsen не прифаќа одговорност никакви содржини кои се појавуваат на вашата веб-локација. Се согласувате да го обесштетите и браните Nielsen од сите обвинувања кои ќе произлезат или потекнуваат од вашата веб-локација. На ниедна страница на вашата веб-локација и во ниеден контекст не смеат да постојат врски кои содржат содржини или материјали кои може да се толкуваат како лажни, непристојни или криминални, и кои ги повредуваат, на друг начин ги прекршуваат или поддржуваат повреда и прекршување на правата на трети страни. Nielsen го задржува правото во секое време и со дискреција да побара да ги отстраните сите врски или одредена врска до Локацијата од вашата веб-локација. Ова не е лиценца туку ваше согласување со горенаведените услови, Nielsen се согласува да ви даде дозвола за користење на името “Nielsen” единствено за воспоставување на врска до Локацијата како што е наведено подолу. Освен ограничената дозвола за користење на името “Nielsen” како што е наведено во овој параграф, не смеете да ги користите заштитните знаци и знаци за услуги на Nielsen за други цели без експресната писмена дозвола од Nielsen. Nielsen може во секое време, и со дискреција, без причина, да ја повлече дозволата дадена овдека за користење на името “Nielsen” и вашето право за поврзување до страници на Локацијата. Во таков случај, и на барање, се согласувате веднаш да ги отстраните сите врски до Локацијата и да престанете да го користите името “Nielsen” за поврзување. Понатаму, за сите идни врски до локацијата ќе биде потребна експресната писмена дозвола од Nielsen. Nielsen го задржува правото да ги менува овие одредби и услови за поврзување, во секое време. Со понатамошно поврзување со Локацијата се согласувате да ги следите и да се придржувате до овие одредби и услови за поврзување, исто како и со други законски одредби и услови на користење на Локацијата, кои може да бидат повремено изменети.

Разно

Nielsen може, без напомена, да ги измени овие Услови на користење во секое време со ажурирање на оваа објава. Доколку продолжите да ја користите Локацијата сега или по објавувањето на такви измени, тоа ќе значи дека ги прифаќате тие измени. Овие Услови на користење ќе бидат во надлежност и толкувани во согласност со законите на државата Илиноис и Соединетите Американски Држави, и покрај можноста од различните закони. Доколку некој дел од овие Услови на користење се прогласи незаконски, неважечки или неспроведлив, истиот ќе биде изземен и нема да влијае врз важноста или спроведливоста на останатите одредби. Можните докази за користење на Локацијата за незаконски цели ќе им биде доставен на надлежните органи за спроведување на законот. Ова е целиот договор помеѓу странките кој се однесува на користењето на Локацијата.