Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Firma

Pomiar wpływu zmian klimatycznych

5 minut czytania | czerwiec 2019

Nie da się zaprzeczyć wyraźnym i wymiernym skutkom zmian klimatycznych, a organizacje na całym świecie zaczynają oceniać wpływ zmieniającego się środowiska na swoją działalność, uzgadniają zalecenia dotyczące tego, jak firmy mogą podejmować strategiczne działania w zakresie zmian klimatycznych i zachęcają do częstszego ujawniania informacji na ten temat. Firma Nielsen nie jest wyjątkiem; w naszym najnowszym raporcie 10-K potwierdziliśmy ciągłe ryzyko zmian klimatycznych i ich potencjalny wpływ na naszą działalność.
Nasza pierwsza globalna ocena ryzyka klimat ycznego jest dla nas znaczącym sposobem na kontynuację działań w zakresie zmian klimatycznych. Rozpoczętą na początku 2018 r. ocenę przeprowadziliśmy w celu zmierzenia ryzyka związanego z klimatem, zapewnienia przejrzystości tego ryzyka naszym interesariuszom oraz lepszego zrozumienia, w jaki sposób zmiany klimatu mogą wpłynąć na naszą ogólną strategię biznesową. W ten sposób chcieliśmy skuteczniej planować, przygotowywać i inwestować w sposób, który zapewni nam ciągłość działalności i rozwój. W celu przeprowadzenia oceny współpracowaliśmy z zewnętrznym ekspertem, aby skoncentrować nasze wysiłki na ryzyku fizycznym i przejściowym, na które możemy być narażeni na całym świecie. Ryzyko fizyczne obejmuje wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na aktywa biznesowe niezbędne do prowadzenia naszej działalności, a ryzyko przejściowe obejmuje konsekwencje finansowe związane z presją regulacyjną związaną ze zmianami klimatycznymi oraz potencjalne ryzyko utraty reputacji.

Jakie są nasze zagrożenia?

Aby zrozumieć ryzyko przejściowe, wykorzystaliśmy szereg kluczowych danych wejściowych: bazę danych wszystkich obecnych podatków od emisji dwutlenku węgla i paliw, potencjalne przyszłe trajektorie cen emisji dwutlenku węgla, prognozy przychodów, wydatków operacyjnych i emisji gazów cieplarnianych, a także modelowanie ryzyka cenowego związanego z przenoszeniem ryzyka przez nasz łańcuch dostaw. Aby zrozumieć ryzyko fizyczne, przyjrzeliśmy się wielu wskaźnikom temperatury i opadów, które mierzyły zmiany zarówno średnich, jak i ekstremalnych warunków w chwili obecnej, a następnie prognozowały je do roku 2030.

Ocena ryzyka

Chociaż podejście zastosowane w naszej ocenie oraz ryzyko, które zostało odkryte, nie są unikalne dla firmy Nielsen, zdajemy sobie sprawę ze znaczenia zmian zachodzących w środowisku oraz z wartości, jaką ma znajomość tego ryzyka. Będziemy nadal skutecznie integrować wyniki badań z naszą działalnością i operacjami oraz poszukiwać nowych sposobów pogłębiania zrozumienia tych zagrożeń w miarę ich ewolucji w czasie. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych możliwości, na które zwrócono uwagę w trakcie oceny:

  1. Ryzyko związane z cenami emisji dwutlenku węgla w niektórych lokalizacjach: Wykorzystaliśmy różne scenariusze redukcji emisji, aby określić, które lokalizacje biznesowe są najbardziej narażone na ryzyko wzrostu cen węgla. W rezultacie zidentyfikowaliśmy możliwość nadania priorytetu inwestycjom w czystą energię we wszystkich naszych zakładach.
  2. Narażenie na fizyczne ryzyko klimatyczne: Dla wszystkich naszych obiektów na świecie opracowaliśmy ranking punktów zapalnych, który pokazuje ogólne narażenie na fizyczne ryzyko klimatyczne (takie jak podnoszenie się poziomu mórz, stres wodny i cieplny, narażenie na cyklony i ekstremalne opady).
  3. Zmiany technologiczne: Ciągłe zwiększanie efektywności operacyjnej w naszych centrach danych pomogło nam zmniejszyć ryzyko technologiczne związane ze zmianami klimatycznymi. Obecnie dostrzegamy możliwość rozszerzenia tych wysiłków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dostępność wody będzie coraz bardziej istotnym ryzykiem dla naszych centrów danych; planujemy nadal badać możliwości zwiększenia wydajności, zwłaszcza w regionach ubogich w wodę, takich jak Indie.
  4. Szanse na poprawę reputacji: Aktywnie poszukujemy nowych i innowacyjnych sposobów zwiększania świadomości na temat skutków zmian klimatycznych w branżach, które wspieramy, w tym wśród naszych klientów z sektora dóbr szybko zbywalnych (FMCG) i handlu detalicznego. Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie informacji na temat preferencji konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby pomóc naszym klientom w ewolucji ich produktów w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb konsumentów, a ostatecznie wykorzystać zrównoważony rozwój jako sposób na zwiększenie tortu dla wszystkich kategorii produktów i środowisk konsumenckich.

Co dalej?

Wnioski z naszej oceny ryzyka klimatycznego mają wpływ na wszystkie aspekty naszej działalności, w tym na globalną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój, nieruchomości, odporność firmy, ryzyko i ubezpieczenia, globalne zaopatrzenie i technologię. Bazując na tych wynikach i włączając je do naszej bieżącej strategii operacyjnej, nadal wprowadzamy pewne usprawnienia w kluczowych obszarach naszej działalności:

  1. Włączenie zrównoważonego rozwoju do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM): Zmiany klimatyczne stanowią obecnie odrębną kategorię ryzyka w naszym procesie ERM, będącym fundamentalną częścią corocznej oceny ryzyka na poziomie biznesowym, dokonywanej przez naszych globalnych liderów operacyjnych. Jest to wyraz naszego wewnętrznego zaangażowania w kontynuację działań na rzecz ochrony środowiska w obszarze zmian klimatycznych.
  2. Uwzględnienie wyników oceny ryzyka fizycznego w planach dotyczących nieruchomości: Wykorzystujemy ranking punktów zapalnych z naszej oceny, aby określić wszelkie zagrożenia związane z naszymi obecnymi obiektami oraz potencjalne zagrożenia związane z planami budowy nowych nieruchomości lub przeprowadzkami. Przegląd ten ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zarówno odpowiedzialnego rozwoju firmy, jak i bezpieczeństwa naszych pracowników.
  3. Identyfikacja synergii z planami odporności biznesowej i wpływ na ubezpieczenia: Zintegrowaliśmy również ranking obiektów stanowiących punkty zapalne z naszymi bieżącymi planami odporności biznesowej, które koncentrują się na ograniczaniu ryzyka we wszystkich obiektach, uszeregowanych według takich kryteriów, jak wartość nieruchomości, wielkość, bezpieczeństwo pracowników i wpływ na klientów. Takie dostosowanie dodatkowo chroni nas przed potencjalnym wzrostem kosztów ubezpieczenia związanym z obiektami wysokiego ryzyka.
  4. Wykorzystanie naszej platformy do pozyskiwania informacji na temat klimatu: W dalszym ciągu wykorzystujemy wiedzę z zakresu pomiarów, aby zapewnić istotne informacje na temat zrównoważonego rozwoju dla wspieranych przez nas branż. Zrównoważony rozwój może mieć obecnie szerokie znaczenie dla konsumentów, a te spostrzeżenia są cenne, ponieważ nasi klienci dostosowują się do zmieniającego się otoczenia i preferencji konsumentów.
  5. Bieżące działania na rzecz odpowiedzialnego śladu węglowego: W ramach nieustannej pracy nad ograniczeniem naszych globalnych emisji rozszerzamy nasze obecne pomiary Zakresu 1 (emisje bezpośrednie) i Zakresu 2 (emisje pośrednie) o kompleksową ocenę korporacyjnego łańcucha wartości poprzez analizę Zakresu 3, aby ocenić znaczenie i wpływ każdej z 15 kategorii emisji w ramach tego zakresu na firmę Nielsen.

"Wnioski z naszej pierwszej oceny ryzyka klimatycznego pomagają nam w kontynuowaniu naszej podróży, ponieważ nieustannie dążymy do zapewniania korzyści naszym klientom i społecznościom poprzez odpowiedzialne zarządzanie naszym globalnym śladem" - powiedziała Yamini Dixit, Dyrektor ds. globalnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. "Koncentrujemy się na bardziej holistycznym podejściu do zarządzania naszymi zasobami, rozumiemy symbiotyczne relacje między naturą a naszą działalnością oraz wartość harmonijnego wykorzystania możliwości.
Nadal zwracamy uwagę na pojawiające się zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, takie jak wnioski z najnowszego raportu Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu, wdrażając środki zwiększające odporność, które pomogą zabezpieczyć naszą działalność i bezpieczeństwo naszych pracowników.
Więcej informacji można znaleźć w Raporcie Globalnej Odpowiedzialności firmy Nielsen.