NGHIÊN CỨU

Nielsen Business Barometer Survey – Wave 7
Báo cáo

Nielsen Business Barometer Survey – Wave 7

{“order”:10,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”Bu00c1O Cu00c1O”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:9,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

The Nielsen Business Barometer is an online survey designed to gauge Vietnam’s business leaders’ sentiment. Topics include advertising spend, growth forecasts and among other current hot topics. The online survey is conducted twice-yearly and covers companies from various industries throughout Vietnam. The seventh wave was conducted from October – November 2012.

This edition also features a section on the ASEAN Economic Community taking effect in 2015, where we gauge what Vietnam’s business leaders are doing to prepare for these significant changes

———

Khảo sát trực tuyến của công ty Nielsen nhằm đánh giá ý kiến từ những nhà quản lý cao cấp của các doanh nghiệp. Chủ đề khảo sát gồm có ngân sách quảng cáo, dự báo phát triển và nhiều chủ để đang được xã hội quan tâm khác. Cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện 2 lần mỗi năm đối với các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Khảo sát Business Barometer Việt Nam lần thứ 7 được thực hiện từ tháng 10 tới tháng 11 năm 2012.

Khảo sát lần này bổ sung thêm các đánh giá và phân tích của doanh nghiệp về Cộng Đồng Kinh Tế Chung ASEAN (ASEAN Economic Community), nơi Nielsen đo lường về các thành tựu mà doanh nghiệp Việt Nam đã làm để chuẩn bị cho sự kiện lớn này.

Xem báo cáo đầy đủ

Download báo cáo tại đây

Nielsen Business Barometer Survey – Wave 7

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.