NGHIÊN CỨU

INFOGRAPHIC: “NGÂN HÀNG DI ĐỘNG” ĐANG LÀM CHUYỂN ĐỔI THẾ GIỚI
Báo cáo

INFOGRAPHIC: “NGÂN HÀNG DI ĐỘNG” ĐANG LÀM CHUYỂN ĐỔI THẾ GIỚI

{“order”:9,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:8,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Khảo sát về Mua Sắm, Sử Dụng Các Dịch Vụ Ngân Hàng Và Giao Dịch Trực Tuyến Bằng Thiết Bị Di Động của Nielsen được thực hiện để tìm hiểu xem các thiết bị di động ảnh hưởng như thế nào ba lãnh vực tuy khác biệt nhưng lại có kết nối với nhau: mua sắm, dịch vụ ngân hàng và các giao dịch thanh toán.

Vui lòng bấm vào đây để xem nội dung chi tiết của Báo cáo này. Để tải đầy đủ infographic bên dưới (Tiếng Anh + Tiếng Việt), vui lòng bấm vào nút tải góc trên bên phải.

Xem báo cáo đầy đủ

Tải infographic

INFOGRAPHIC: “NGÂN HÀNG DI ĐỘNG” ĐANG LÀM CHUYỂN ĐỔI THẾ GIỚI

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.