Vedvarende nedgang for norsk servicehandel
Artikkel

Vedvarende nedgang for norsk servicehandel

Servicehandelsmarkedet har de siste ti årene vært preget av en nedadgående salgstrend. Nedgangen er størst for det norske kioskmarkedet, men også bensinstasjonene taper betydelig omsetning over tid. Omsetningstapet er først og fremst drevet av en nedgang i antall utsalg. Denne nedgangen er på linje med omsetningstapet når vi tar hensyn til inflasjon. Den langsiktige utviklingen bør bekymre markedsaktører og det synliggjør behovet for å videreutvikle bærekraftige konsepter tilpasset fremtidens konsum.

Totalomsetning KBS

I 2019 var totalomsetningen i servicehandelsmarkedet 13,6 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift (definerte varegrupper). Dette er en nedgang på 3,6 % sammenlignet med 2018. Til sammenligning omsatte dagligvaremarkedet for 178 milliarder kroner i 2019, med en vekst på 1,3 % mot året før. Utviklingen hittil i år er svært preget av COVID-19 med reiserestriksjoner og sosial distanseringen. Dagligvarebransjen påvirkes positivt, mens omsetningen i servicehandelsmarkedet har gått kraftig ned, i takt med reduksjon i biltrafikken og generell ferdsel i offentlig rom. Dersom det ikke gjøres justeringer i nåværende reiseråd fra norske myndigheter er det nærliggende å anta at servicehandelsbransjen, da særlig bensinstasjonene, vil oppleve en reduksjon i omsetningstapet etterhvert som flere velger norgesferie med bil.

En del av den nedadgående omsetningsutviklingen i det norske servicehandelsmarkedet kan forklares med endringer i behov og forbruksvaner. Det er en dreining mot digitale pengespill samtidig som bensin- og dieselsalget går ned etterhvert som bilparken fornyes og flere kjøper elbiler. Dette betyr at aktørene bør fokusere på løsninger som sikrer relevans for kanalen fremover. Det gjelder å holde på eksisterende kunder og tilpasse servicetilbudet for å tiltrekke seg nye kundegrupper. Videre er det viktig å møte den økende konkurransen fra dagligvaremarkedet som med flere butikker, lengre åpningstider, og en vellykket satsning på sunnere og enklere måltidsløsninger, tar andeler av det totale serveringsmarkedet.

Omsetning bensinstasjoner

Norske bensinstasjoner omsatte kiosk- og dagligvarer, bilrekvisita, utleievirksomhet, andre bilrelaterte tjenester, propan (forbruker propan) og bilvask, for 9,1 milliarder i 2019. Dette var 3,3 % mindre enn i 2018. Det var 1 045 utsalgssteder, en nedgang på 3,6 %. Kiosk- og dagligvare omsetning i norske bensinstasjoner gikk ned mindre ned enn totalomsetningen i markedet.

Markedsandeler bensinstasjonkjedene

Norske kiosker omsatte for 4,6 milliarder i 2019. Dette var 4,1 % mindre enn i 2018. Hver kiosk blir viktigere for kjeder og leverandører etterhvert som antall kiosker reduseres. I 2019 var det 92 færre kiosker enn i 2018. Dette tilsvarer en nedgang på 8%. Totalt var det 1 052 norsk kiosker i 2019.

Omsetning norske kiosker
Kjedeandeler kiosk

Med vedvarende lav vekst i servicehandelsmarkedet de siste ti årene, og en kraftig negativ salgseffekt av COVID19, er bransjeaktørene under et sterkt press. Det er viktigere enn noensinne med optimalisering av eksisterende drift for å opprettholde egen lønnsomhet. Samtidig som man må øke innovasjonstakten slik at man har konseptene som både holder på eksisterende kunder, og som møter morgendagens behov, inklusiv de forventninger som ligger i norske myndigheters offensive satsning på elektrisk mobilitet. Økt konkurransen fra andre kanaler bør møtes med økt differensiering f.eks. i form av produktutvikling. Dette stiller høyere krav til samarbeidet mellom kjeder og leverandører for å snu utviklingen.