INSIGHTS

What’s Next In Southeast Asia
รายงาน

What’s Next In Southeast Asia

ในขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่เพียง 2.6% ของพื้นที่โลกทั้งหมด ภูมิภาคนี้กลับเป็นที่อยู่ของประขากรถึง  8.3% ของประชากรโลก และจำนวนประชากรในภูมิภาคนี้มีการเติบโตที่เร็วกว่าประชากรของสหรัฐอเมริกา, จีน และสหราชอาณาจักรเสียอีก

ผู้บริโภคในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งเราเห็นได้ถึงทัศนคติในแง่บวกที่เพิ่มขึ้นของมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม

ประชากรในภูมิภาคนี้ค่อนข้างมีอายุน้อย โดยที่ส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี และมีการเชื่อมต่อกับดิจิตอลสูง มีความต้องการในด้านความสะดวกสบาย ซึ่งนำไปสู่ความต้องการในนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านค้าปลีกมากในภูมิภาคขึ้น

รายงาน What’s Next in Southeast Asia ของนีลเส็นตรวจสอบว่าผู้บริโภคและภูมิทัศตลาดค้าปลีกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และล้วงลึกถึงปัจจัยหลักที่ผลักดันแต่ละตลาด เผยข้อมูลความเหมือนและความต่างระหว่างแต่ละประเทศ