NGHIÊN CỨU

Cẩm nang bỏ túi về người tiêu dùng Việt Nam 2014
Báo cáo

Cẩm nang bỏ túi về người tiêu dùng Việt Nam 2014

{“order”:10,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”Nghiu00ean cu1ee9u”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:9,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Cẩm nang Bỏ túi về Người tiêu dùng Việt Nam 2014 (Vietnam Pocket Reference Book 2014) là báo cáo đây đủ và hoàn thiện nhất về người tiêu dùng Việt Nam. Cuốn sách cung cấp cái nhìn toàn diện về Việt Nam bao gồm – tình hình kinh tế, con người và các xu hướng tiêu dùng mới nhất trong năm 2014. 

Theo Ông Vaughan Ryan – Tổng Giám Đốc Nielsen Việt Nam: “Trong phiên bản lần thứ 9 của Cẩm nang Bỏ túi về Người Tiêu Dùng lần này, chúng tôi tập trung nhấn mạnh vào thị trường Nông thôn Việt Nam vì đây sẽ là nguồn tăng trưởng tiềm năng của các doanh nghiệp. Với hơn 65% dân số Việt Nam sống tại khu vực nông thôn và chiếm 50% tổng thu nhập bình quân (GDP) quốc gia, thị trường nông thôn Việt Nam thực sự là một “kho tàng có sẵn” đầy triển vọng để các doanh nghiệp khai thác và phát triển ít nhất là trong thập kỷ tiếp theo và thậm chí là sau đó nữa.”

Xem báo cáo đầy đủ

Download báo cáo tại đây

Cẩm nang bỏ túi về người tiêu dùng Việt Nam 2014

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.