NGHIÊN CỨU

MỞ KHÓA THẾ HỆ MILLENNIAL TẠI VIỆT NAM
Báo cáo

MỞ KHÓA THẾ HỆ MILLENNIAL TẠI VIỆT NAM

{“order”:9,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”title”:”bu00e1o cao”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:8,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”targetpagepath”:”/content/corporate/vn/vi/insights”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

*Kindly scroll down for English

Millennial chiếm 30% dân số của Việt Nam, tương đương với khoảng 27 triệu người. Trong khi họ cần thêm nhiều năm nữa để thật sự trưởng thành, thì chính thế hệ này đã và đang có một tác động đáng kể đến cảnh quan người tiêu dùng và lực lượng lao động tại thị trường này.

Millennial là một thế hệ có nhiều mong muống như sự cân bằng hơn, lối sống lành mạnh, và họ muốn được có thêm nhiều thông tin về công ty, sản phẩm và tập quán kinh doanh. Họ cũng mong đợi sản phẩm có thể phục vụ nhiều hơn cho họ và cho cộng đồng của họ. Họ nổi trội trong một thế giới có nhịp độ nhanh đòi hỏi một lối sống luôn vận động. Họ coi trọng, thậm chí yêu cầu sự kết nối, tính thuận tiện, và các tùy chọn cho phép họ được kiểm soát.

Những giá trị cốt lõi và đặc điểm này sẽ có ảnh hưởng quan trọng và điều khiển cách thế hệ Millennial suy nghĩ, cách họ chi tiêu, sống, làm việc và hành động trong suốt cuộc đời họ.

Hãy liên hệ với Nielsen nếu bạn muốn mở khóa tiềm năng thế hệ này. Bấm vào nút bên góc phải để tải bài thuyết trình để biết thêm về thế hệ Millennial.

————————

Millennials make up 30% of Vietnam’s population, which translates into around 27 million people. While they’re years from fully establishing themselves, they’re already having a marked impact on the local consumer and workforce landscape.

Millennials are also a demanding generation that wants a more balanced, healthy lifestyle, and they want to be more informed about companies, their products and their business practices. They also expect products to do more for them and for their community. They excel in a fast-paced world that requires an on-the-go lifestyle. They value, even demand, connectivity, convenience, and options that allow them to be in control.

These core values and characteristics will remain the key influencers and drivers for how Millennials think, spend, live, work and act throughout their lifetimes.

Ask Nielsen if you want to unlock this generation of potential. Kindly click the box above to download the full Nielsen presentation to know more about The Millennial generation.

Xem báo cáo đầy đủ

Download

MỞ KHÓA THẾ HỆ MILLENNIAL TẠI VIỆT NAM

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.