Przejdź do treści

Ocena istotności na lata 2016-2017

Zaktualizowana ocena istotności niefinansowej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju podkreśla odpowiedzialność firmy Nielsen wobec interesariuszy

W 2016 i 2017 roku zaktualizowaliśmy naszą ocenę istotności niefinansowej, wykorzystując jako punkt wyjścia pierwotne ustalenia z pierwszej oceny przeprowadzonej w 2014 i 2015 roku. Ta nowa ocena jest zgodna z wytycznymi zawartymi w nowych Standardach Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej, formalnie wprowadzonych w 2016 r. W ramach naszego procesu raportowania zamieszczamy również aktualne informacje o tym, jak zareagowaliśmy na opinie interesariuszy z poprzedniej oceny, a także zaktualizowane spojrzenie na strategiczne priorytety i siły napędowe firmy Nielsen na nadchodzące lata.

Więcej informacji na temat naszych bieżących działań związanych z angażowaniem interesariuszy oraz naszego globalnego podejścia do kwestii środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) można znaleźć w Raporcie Globalnej Odpowiedzialności firmy Nielsen, opublikowanym w maju 2016 r. W firmie Nielsen szeroko definiujemy "odpowiedzialność korporacyjną i zrównoważony rozwój" w odniesieniu do istotnych aspektów ESG firmy, w tym między innymi wpływu naszych działań związanych z globalną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem, różnorodnością i włączeniem społecznym, rozwojem kapitału ludzkiego, zrównoważonym rozwojem łańcucha dostaw oraz naszych ogólnych wyników biznesowych we wszystkich zespołach, regionach geograficznych i funkcjach.

Podobnie jak wcześniej, naszym zamiarem było otwarcie procesu istotności niefinansowej dla wszystkich interesariuszy, aby uwzględnić te informacje w naszych procesach, strategii biznesowej oraz programach odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Oprócz dążenia do lepszego zrozumienia, jak interesariusze postrzegają firmę Nielsen obecnie, wykorzystaliśmy również informacje zwrotne do zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń i możliwości, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w odniesieniu do naszych celów ESG, a także wszelkich pojawiających się kwestii, które mogą mieć wpływ na sukces biznesowy firmy Nielsen i relacje z interesariuszami w przyszłości. Dobre zarządzanie, zaufanie i zobowiązanie do przejrzystości to tematy, które dominowały w całym procesie. Nasza gotowość do zwracania się o opinie do wszystkich interesariuszy jest zgodna z nadrzędnymi wartościami firmy Nielsen, którymi są: otwartość, łączność, użyteczność i osobisty charakter. Nasza ostateczna lista istotnych kwestii doprowadziła nas również do określenia konkretnych celów, które zostały przedstawione w niniejszym dokumencie. Problemy definiujemy w tym kontekście jako pozytywne możliwości dalszego rozwoju.

Jedną z głównych kwestii, która pojawiała się we wszystkich naszych wywiadach i badaniach z interesariuszami, było fundamentalne znaczenie zaufania i przejrzystości dla działalności firmy Nielsen. Przejrzystość jest niezbędna do utrzymania zaufania, które zdobyliśmy wśród naszych klientów i innych interesariuszy w ciągu 94 lat naszej działalności. Zaufanie to opiera się na naszej silnej uczciwości, solidności naszych metodologii badawczych, danych i spostrzeżeń, a także na wysokiej jakości naszych procesów i kontroli zapewnienia jakości. Zdajemy sobie również sprawę z wartości przejrzystości we współpracy z naszymi partnerami strategicznymi i klientami w całej naszej działalności; niezwykle ważne jest, aby zarówno zaufanie, jak i przejrzystość były zakorzenione we wspólnym podejściu, aby nasze wartości nigdy nie zostały w żaden sposób naruszone. W ten sposób zaufanie i przejrzystość stanowią kluczowy element każdego z zagadnień ujętych w niniejszej ocenie istotności niefinansowej.

W trakcie tego procesu nasi interesariusze wyrazili chęć dalszego pogłębiania wiedzy na temat takich obszarów, jak zaangażowanie firmy Nielsen w nowe innowacje i ich wykorzystanie, strategie zatrzymywania pracowników oraz wpływ na środowisko. Firma Nielsen zobowiązuje się do kontynuowania praktyki otwartego i ciągłego angażowania interesariuszy i prowadzenia z nimi dialogu, w tym poprzez regularne oceny istotności niefinansowej i przyszłe aktualizacje Globalnego Raportu Odpowiedzialności firmy Nielsen.

Firma Nielsen planuje wykorzystać informacje zwrotne z tej oceny oraz bieżące zaangażowanie interesariuszy w celu zapewnienia stałego postępu w tych i innych obszarach. W 2018 r. planujemy również opublikować zaktualizowany raport zgodny z Global Reporting Initiative (GRI).

Informacje zwrotne od interesariuszy

Aby określić najważniejsze istotne kwestie mające wpływ na naszych interesariuszy, społeczeństwo, środowisko i firmę Nielsen, zespół ds. globalnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju firmy Nielsen współpracował z wielofunkcyjnymi grupami w całej firmie w celu uzyskania i przeanalizowania informacji zwrotnych od wszystkich kluczowych grup interesariuszy firmy Nielsen, zarówno bezpośrednio, jak i - w niektórych przypadkach - poprzez pełnomocników. Do grup tych należą między innymi: pracownicy, inwestorzy, klienci, branżowe grupy handlowe, dostawcy, strategiczni partnerzy biznesowi, osoby mające wpływ na branżę, sprzedawcy z wartością dodaną, organy regulacyjne i osoby mające wpływ na politykę oraz organizacje pozarządowe i społeczne. Aby zapewnić odpowiednio wyważony wkład, poszukiwaliśmy nowych perspektyw wewnętrznych i zewnętrznych, a także angażowaliśmy interesariuszy z różnych regionów geograficznych. Informacje zwrotne od interesariuszy analizowaliśmy w różnych formach, w tym między innymi: w istniejącej dokumentacji, komentarzach internetowych, webinariach, ankietach, treściach publikowanych w mediach społecznościowych i tradycyjnych, a także w ponad 40 pogłębionych wywiadach wirtualnych i osobistych oraz grupach fokusowych. Chociaż staramy się stale angażować interesariuszy na różne sposoby, w ramach tego procesu podjęliśmy wspólne wysiłki, aby uzyskać informacje zwrotne na temat naszej długoterminowej strategii, celów, wyzwań i możliwości.

Analiza

Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy opinie interesariuszy, aby wyodrębnić kluczowe kwestie i tematy, uszeregować je pod względem ważności dla firmy Nielsen i w ramach tego procesu odnotować wpływ na biznes i społeczeństwo. Naszą analizę skonstruowaliśmy zgodnie z wytycznymi GRI, aby uwzględnić wpływ społeczny i środowiskowy jako kluczowy element w rankingu zagadnień. Podejście to jest widoczne w podwójnych osiach matrycy istotności, w której odnotowano wpływ firmy Nielsen na społeczeństwo, środowisko i interesariuszy, a także względną wagę każdej kwestii dla interesariuszy. Priorytetowo potraktowano kwestie, w odniesieniu do których firma Nielsen może podjąć działania w oparciu o swoje podstawowe kompetencje i mocne strony. W ramach tego procesu interesariusze poruszyli ponad 350 różnych tematów; siedem najważniejszych kwestii w naszej macierzy odzwierciedla kompleksowe zestawienie tych różnych obszarów.

Dokonaliśmy również przeglądu kluczowych kwestii, które zostały poruszone w naszej ocenie za lata 2014-2015, aby ocenić, jakie postępy poczyniono w międzyczasie, oraz określić, gdzie nadal istnieją zagrożenia, wyzwania i możliwości. Niektóre z tych kwestii pozostają w ocenie na lata 2016-2017, ale mogły zostać przedefiniowane w celu odzwierciedlenia obecnych okoliczności i kontekstu; inne kwestie mogły zostać przesunięte na niższą pozycję, ponieważ ich względne znaczenie dla interesariuszy i społeczeństwa mogło ulec zmianie lub z powodu innych wydarzeń (więcej informacji na temat naszych wysiłków na rzecz rozwiązania tych istotnych kwestii z oceny na lata 2014-2015 można znaleźć w części "Aktualizacja oceny zlat 2014-2015").

Każda kwestia na naszej macierzy powinna być uznana za ważną dla spółki, niezależnie od jej względnej pozycji na macierzy. W tej zaktualizowanej ocenie przeszliśmy od dwunastu kwestii uwzględnionych w naszej ocenie istotności niefinansowej z lat 2014-2015 do siedmiu kwestii w naszej obecnej ocenie istotności niefinansowej. Kwestie, które nie pojawiają się już dokładnie w takiej samej formie, jak w ocenie z lat 2014-2015, są następujące, w nieszczególnej kolejności: Odpowiedzialność za produkty i usługi, Etyka i uczciwość biznesowa, Przejrzystość, Reagowanie na rynek i proaktywność, Integracja firmy, Polityka publiczna, Wykorzystanie danych oraz Odpowiedzialny rozwój i odpowiedzialność dostawców. Wszystkie te kwestie poruszone w naszej poprzedniej ocenie zostały w pewien sposób włączone do niniejszej zaktualizowanej oceny za lata 2016-2017 w uznaniu naturalnych powiązań między nowymi i zaktualizowanymi obszarami zawartymi w niniejszym raporcie.

Matryca istotności obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju

Źródło: Informacje zwrotne uzyskano na podstawie dokumentacji źródłowej oraz od ponad 200 interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w odniesieniu do szerokiego zakresu tematów, w tym wpływu naszej firmy na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Najważniejsze kwestie zidentyfikowane w wyniku oceny istotności niefinansowej

Prywatność, bezpieczeństwo i integralność danych

Nasze podejście: Podkreślamy nasze zaangażowanie w zapewnienie ochrony naszych danych, zwłaszcza w świetle globalnie uznanych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych w ogóle. W rozmowach z naszymi interesariuszami dostrzegamy szczególne zainteresowanie procesami wykorzystywanymi do prowadzenia badań rynkowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i źródeł cyfrowych. Inne obszary rosnącego zainteresowania interesariuszy koncentrują się wokół kwestii walidacji i etyki związanych z nowymi, szeroko stosowanymi technikami badawczymi.

Zdajemy sobie sprawę z naszej krytycznej odpowiedzialności za skrupulatne zarządzanie gromadzonymi przez nas danymi. Obejmuje to między innymi ochronę prywatności naszych klientów, pracowników i konsumentów, których dane mierzymy; zabezpieczenie naszych danych w taki sposób, aby dostęp do nich miał tylko upoważniony personel w upoważnionych celach; oraz zapewnienie, że nasze dane są najwyższej możliwej jakości. Jest to fundamentalnie związane z rolą firmy Nielsen jako zaufanego dostawcy dla naszych klientów oraz z naszą pozycją jako niezależnego dostawcy usług pomiarowych dla obsługiwanych przez nas branż. Oprócz tych ponad 90-letnich zobowiązań, uważnie śledzimy zmiany w nastawieniu konsumentów, zmiany prawne i regulacyjne dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych.

Cel: W 2017 r. nadal dostosowujemy nasze zasady, obowiązki organizacyjne i procedury operacyjne do nowych przepisów i regulacji, w tym do ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (GDPR).

Aktualizacja oceny z lat 2014-2015: W 2016 r. przeprowadziliśmy i zakończyliśmy obowiązkowe szkolenia dla pracowników z zakresu "Global Information Security and Privacy Essentials". Ujednoliciliśmy również globalne wewnętrzne zasady ochrony prywatności i wykorzystywania danych firmy Nielsen, usprawniliśmy nasz proces mapowania danych, udoskonaliliśmy naszą wewnętrzną stronę internetową z zasobami dotyczącymi ochrony prywatności oraz internetowe forum dyskusyjne, a także wyznaczyliśmy dodatkowych wewnętrznych specjalistów ds. ochrony prywatności w kluczowych krajach na całym świecie. W celu kontynuowania naszych wysiłków w zakresie budowania wiodącego w branży programu cyberbezpieczeństwa zatrudniliśmy pierwszego globalnego dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji (CISO). Więcej informacji na temat naszego ogólnego podejścia do prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych można znaleźć w sekcji "Nasi klienci" w Raporcie Globalnej Odpowiedzialności firmy Nielsen .

Zaktualizowaliśmy również publicznie dostępny opis praktyk firmy Nielsen w zakresie ochrony prywatności, aby odzwierciedlić naszą nową politykę opisaną w zaktualizowanym oświadczeniu o ochronie prywatności.  

Dowiedz się więcej: Więcej informacji na temat naszego podejścia do prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych można znaleźć w sekcji "Nasi klienci" w Globalnym Raporcie Odpowiedzialności firmy Nielsen. Obecne praktyki firmy Nielsen w zakresie ochrony prywatności zostały opisane w naszym zaktualizowanym oświadczeniu o ochronie prywatności dostępnym publicznie.

Przywództwo i innowacje zorientowane na przyszłość

Nasze podejście: Jesteśmy zobowiązani do podejmowania odważnych i szybkich działań w obliczu zmian. Podobnie jak nasi interesariusze, zdajemy sobie sprawę, że innowacja liczy się jako innowacja tylko wtedy, gdy jest dostarczona we właściwym czasie i we właściwy sposób; jest to kluczowy element tego, co użyteczne oznacza dla Nielsena w ramach naszych ogólnych wartości. Innowacyjność jest podstawą naszego zaangażowania we współpracę z klientami w celu określenia, co będzie następne.

Wciąż staramy się wprowadzać innowacyjne metody, produkty i rozwiązania, które pomogą naszym klientom w pełni zrozumieć zmieniający się krajobraz konsumencki, mierząc, co konsumenci oglądają i co kupują. Będziemy nadal wprowadzać rozwiązania, które nie tylko mierzą wyniki naszych klientów, ale także pomagają im poprawiać wyniki biznesowe. Osiągamy to dzięki otwartemu dialogowi z naszymi klientami oraz strategicznym elementom naszej działalności, takim jak dodatkowe fuzje i przejęcia, nasz fundusz Nielsen Innovate Fund oraz Nielsen Innovation Lab. Chcemy być najlepsi na świecie w realizacji projektów, koncentrując się na naszych kluczowych priorytetach strategicznych, a innowacje są podstawą wszystkiego, co robimy. Podejście ukierunkowane na przyszłość obejmuje wdrażanie nowych technologii, zmiany w naszej kulturze organizacyjnej, aby zachęcić pracowników do większej innowacyjności, oraz bardziej aktywne poszukiwanie partnerstw biznesowych i przejęć, które zapewniają innowacyjne rozwiązania z wartością dodaną.

Cel: Aby wspierać naszą kulturę innowacji, do 2020 r. planujemy zwiększyć nasze zaangażowanie w regularne szkolenia dla wszystkich pracowników, tak aby co najmniej 80% pracowników uczestniczyło w co najmniej jednym szkoleniu rocznie.

Aktualizacja z oceny za lata 2014-2015: Obszar ten jest powiązany z wieloma kwestiami, które zostały poruszone w naszej poprzedniej ocenie, w szczególności z kwestią responsywności rynkowej i proaktywności. Nie tylko uznajemy znaczenie proaktywnego poszukiwania rozwiązań dla zmieniających się potrzeb naszych klientów, branż i szerszego rynku, ale także koncentrujemy się na działaniu w charakterze osoby wyznaczającej kierunki rozwoju w przyszłości, pomagając firmie Nielsen i naszym interesariuszom pewniej i skuteczniej zajmować się przyszłością. Koncentracja na przyszłości obejmuje również nasze zaangażowanie na rzecz naszych pracowników; innowacje dla przyszłości oznaczają rozwój naszych liderów już dziś. Jednym z przykładów jest nasz program szkoleniowy nDigital, realizowany za pośrednictwem wewnętrznej platformy myLearning. nDigital umożliwia naszym pracownikom lepsze zrozumienie cyfrowego ekosystemu, w którym działają nasi klienci, oraz wspieranie osiągania udanych wyników. Innym przykładem tego, w jaki sposób rozwój talentów przyczynia się do naszego nacisku na innowacje, jest nasz program Innovate & Grow, dostępny dla wszystkich pracowników operacyjnych. Zarówno ten program, jak i Globalny Program Rozwoju Zaawansowanego (Global Advance Development Program, GADP), skierowany do wschodzących liderów w obszarze technologii i operacji, pomagają w zatrzymywaniu talentów, zapewnieniu szybszych i bardziej efektywnych wyników dla klientów, zmniejszeniu kosztów i zwiększeniu przychodów.

Dowiedz się więcej: Więcej informacji na temat naszego strategicznego kierunku zorientowanego na przyszłość można znaleźć w Raporcie Globalnej Odpowiedzialności firmy Nielsen.

Reprezentacja różnorodności i włączenie społeczne

Nasze podejście: Niezwykle ważne jest, aby nasza organizacja była otwarta i odzwierciedlała różnorodność rynków, które badamy. Aby to osiągnąć, współpracujemy z szerokim gronem interesariuszy, w tym z naszymi klientami, dostawcami, pracownikami i kierownictwem wyższego szczebla, a także z obecnymi i potencjalnymi uczestnikami panelu badawczego. Dbamy również o to, aby nasza metodologia, dane i spostrzeżenia były reprezentatywne dla różnych społeczności i grup demograficznych, które badamy.

Przykładem tego zaangażowania są nasze raporty Diverse Intelligence Series - zbiór kompleksowych informacji na temat zróżnicowanych konsumentów w Stanach Zjednoczonych oraz ich wyjątkowych zwyczajów konsumpcyjnych i zakupowych. Raporty dotyczą konsumentów afroamerykańskich, latynoskich, azjatyckich, LGBTQ oraz po raz pierwszy w 2016 roku - konsumentów niepełnosprawnych.

Wewnętrznie zdajemy sobie sprawę, że różnorodność i integracja (D&I) mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy Nielsen, jej siły i zdolności do innowacji. Dlatego misją naszej strategii D&I jest włączenie D&I do DNA firmy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności, rozwoju kariery, zatrzymania pracowników, różnorodności dostawców oraz edukacji i zaangażowania. Mówimy też wprost, że sprzeciwiamy się dyskryminacji ze względu na religię, rasę, pochodzenie etniczne, płeć, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek, narodowość, niepełnosprawność i orientację seksualną. Różnorodność definiujemy jako coś więcej niż tylko to, co widać - jest to zbiór różnych umiejętności, doświadczeń, talentów i środowisk kulturowych. Włączenie definiujemy jako zdolność do docenienia i wykorzystania tych różnic w celu osiągnięcia lepszych wyników.  

Cel: W firmie Nielsen ustaliliśmy minimalny cel dla całej firmy, jakim jest 10% rocznych wydatków z udziałem zróżnicowanych dostawców na całym świecie. Każda jednostka biznesowa ma swoje własne cele oparte na możliwościach w konkretnych obszarach wydatków. Cel ten jest również przekazywany naszym dostawcom w ramach programu różnorodności dostawców Tier 2, w którym dostawcy zgłaszają swoje bezpośrednie i pośrednie wydatki na różnorodność, by wesprzeć nasz program. Osiągnięcia dostawców w zakresie różnorodności w stosunku do celów są przedstawiane w naszym rocznym raporcie Diversity & Inclusion oraz dwa razy do roku prezentowane naszej Zewnętrznej Radzie Doradczej.

Dowiedz się więcej: Więcej informacji na temat naszego podejścia do różnorodności i integracji można znaleźć w naszym Globalnym Raporcie Odpowiedzialności firmy Nielsen oraz Raporcie Różnorodności i Integracji firmy Nielsen.

Wpływ na społeczność i społeczeństwo

Nasze podejście: Interesariusze wyrazili uznanie dla istniejących działań społecznych, sojuszy i partnerstw firmy Nielsen w ramach inicjatyw takich jak Nielsen Cares, naszego globalnego programu wolontariatu pracowniczego, oraz Data for Good, dzięki któremu wspieramy inicjatywy takie jak Project 8, platformę danych służącą do prognozowania rozwijających się potrzeb ludzkich.

Wpływ firmy Nielsen na społeczność obejmuje naszą rolę jako dobrego obywatela korporacyjnego i pracodawcy, nasze zaangażowanie w wolontariat oparty na umiejętnościach oraz udział w darowiznach rzeczowych na rzecz organizacji non-profit. Wykorzystujemy również naszą wiedzę badawczą, aby dostarczać informacji liderom społeczności. Jesteśmy świadomi, że dane, które zbieramy od osób z danej społeczności, muszą być chronione i ostrożnie wykorzystywane bez względu na okoliczności; rozumiemy, że nasza odpowiedzialność wiąże się z zapewnieniem reprezentacji wszystkich społeczności.

Cele: Nasze cele w tym obszarze koncentrują się na perspektywie długoterminowej; od 2016 do 2020 roku naszym celem jest zapewnienie 50 milionów dolarów wartości poprzez projekty pro bono i wolontariat oparty na umiejętnościach, w tym przekazywanie danych Nielsena, oraz zmobilizowanie naszych pracowników do przepracowania łącznie co najmniej 300 000 godzin w ramach wolontariatu w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy na całym świecie. Utworzyliśmy nową Fundację Nielsena, która wspiera wolontariat i działalność charytatywną pracowników, pomoc interesariuszom, Data for Good oraz granty dla organizacji non-profit.

Aktualizacja oceny z lat 2014-2015: Dane są podstawą naszej pracy i uważamy, że powinny mieć fundamentalne znaczenie dla postępu w zakresie dobra społecznego. W naszej ostatniej ocenie istotności niefinansowej interesariusze wyrazili zainteresowanie dowiedzeniem się więcej o tym, w jaki sposób kontynuujemy nasze wysiłki na rzecz wywierania pozytywnego wpływu na społeczności, w których żyjemy i pracujemy, w szczególności poprzez nasze globalne działania wolontariackie pracowników Nielsen Cares oraz przekazywanie danych pro bono organizacjom non-profit w kluczowych obszarach priorytetowych. Aby odpowiedzieć na pytania interesariuszy dotyczące wpływu tych działań, udostępniliśmy dodatkowe informacje za pośrednictwem wielu kanałów, w tym materiały "Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój" w Nielsen News Center, naszą infografikę "Globalna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój 2016" oraz sekcję "Nasze społeczności" w Raporcie Globalnej Odpowiedzialności firmy Nielsen. W 2016 r. nasze działania na rzecz społeczności lokalnych za pośrednictwem Nielsen Cares osiągnęły rekordowy poziom, angażując ponad 23 000 pracowników w ramach dorocznego Dnia Globalnego Wpływu Nielsena (Nielsen Global Impact Day - NGID), a także poprzez bieżące działania wolontariackie oparte na umiejętnościach i pracy praktycznej. Jest to jeden z elementów naszych starań, aby umożliwić naszym pracownikom spersonalizowanie ich doświadczenia w pracy w firmie Nielsen, zapewniając wyjątkowe sposoby bycia sobą, wprowadzania zmian i rozwijania się razem z nami.

Zobowiązaliśmy się do zwiększenia wykorzystania danych w celu zwiększenia wpływu na ograniczenie dyskryminacji, złagodzenie głodu na świecie, promowanie edukacji STEM i budowanie silniejszego przywództwa w sektorze społecznym poprzez nasze inicjatywy Data for Good, takie jak Project 8, globalna, cyfrowa społeczność informacyjna, w której ludzie spotykają się, aby dzielić się, porównywać, analizować i omawiać dane i perspektywy dotyczące zrównoważonego rozwoju i zmieniających się potrzeb ludzkich. Nielsen ma znaczący wkład w Projekt 8, z siedzibą w The Demand Institute, zapewniając zasoby przywódcze, dane i spostrzeżenia. Przy tworzeniu platformy Project 8 współpracowaliśmy z firmami Accenture, Salesforce i Fundacją ONZ. Data for Good obejmuje również przekazanie przez nas danych Uniwersytetowi w Chicago w celu wsparcia badań naukowych i społecznych. Za pośrednictwem Uniwersytetu w Chicago uprawnieni badacze akademiccy mogą ubiegać się o dostęp do hurtowni danych zawierającej dane z paneli konsumenckich oraz dane ze skanerów detalicznych, aby rozwijać swoje badania.

W 2015 r. założyliśmy Fundację Nielsena, aby wzmocnić społeczności Nielsena poprzez zwiększenie ich zdolności do wykorzystywania danych dla dobra społecznego, a także aby oddać się naszym społecznościom w sposób, który odpowiada na kwestie społeczne istotne dla współpracowników Nielsena i innych interesariuszy. Fundacja, finansowana z jednorazowych wpływów z ugody sądowej, ma trzy główne cele: zachęcanie współpracowników firmy Nielsen do wolontariatu w swoich społecznościach i angażowania się w działalność filantropijną, wzmacnianie relacji firmy Nielsen i jej reputacji jako dobrego obywatela korporacyjnego poprzez zwiększanie możliwości wykorzystania danych i pomiarów w celu zwiększenia wpływu społecznego oraz budowanie wiedzy poprzez angażowanie się w inicjatywy Fundacji.

Dowiedz się więcej: Więcej informacji na temat naszego podejścia do społeczności i wpływu społecznego można znaleźć w sekcji "Nasze społeczności" w Raporcie Globalnej Odpowiedzialności firmy Nielsen.

Odpowiedzialność dostawcy

Nasze podejście: Zgodnie z naszymi własnymi oczekiwaniami, nasi interesariusze oczekują, że firma Nielsen będzie zarządzać i monitorować działania naszych dostawców. Zobowiązujemy się do przestrzegania wobec naszych dostawców wysokich standardów w odpowiednich obszarach środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG), w tym praw człowieka, uczciwości, różnorodności, etyki i odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Wzmocniliśmy nasze ogólne podejście do zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw dzięki formalnemu programowi Nielsen Source Green, który został uruchomiony w 2016 r. w celu włączenia wyników w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG) do zarządzania naszym łańcuchem dostaw. Pierwszy rok realizacji programu zakończył się w 2016 r. i skupił się na wprowadzeniu podstawowych elementów zgodnych z najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia, w tym: ustanowieniu systemu pomiaru i zarządzania wynikami ESG naszych dostawców; włączeniu zarządzania zrównoważonym rozwojem do procesów biznesowych związanych z zaopatrzeniem; oraz połączeniu programu Nielsena z wiodącą współpracą branżową. W 2017 i 2018 r. firma Nielsen planuje jeszcze bardziej wzmocnić zarządzanie łańcuchem dostaw ESG zarówno na poziomie dostawców, jak i kategorii produktów/usług, stosując konkretne, wymierne kluczowe wskaźniki efektywności oraz odnotowując pozytywne zmiany w czasie. Zdajemy sobie sprawę, że zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw jest jednym z kluczowych sposobów, w jaki nasza firma wywiera wpływ na społeczeństwo, który wykracza poza korzyści dla firmy Nielsen. Siła nabywcza firmy Nielsen może być potężną siłą rynkową, która przyczynia się do rozwiązywania problemów biznesowych, a także społecznych i środowiskowych.

Cele: Nasze obecne cele w tym obszarze to włączenie do 2018 r. do programu zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw do 100 naszych głównych dostawców - lub 50% wszystkich wydatków związanych z zaopatrzeniem u dostawców - w porównaniu z ponad jedną trzecią naszych wydatków w roku 2016. Zaktualizowaliśmy nasz Kodeks postępowania dla dostawców, a szkolenie przejdzie 100% pracowników zespołu ds. partnerstw strategicznych i zaopatrzenia firmy Nielsen oraz 75% naszych najważniejszych dostawców strategicznych. Planujemy także w wymierny sposób zwiększyć świadomość na temat naszego programu zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw za pomocą różnych kanałów komunikacji w 2017 r. i w kolejnych latach. Wreszcie, planujemy ustanowienie polityki zakupów przyjaznych dla środowiska (EPP) i określenie wskaźników, które w wymierny sposób zwiększą nasz pozytywny wpływ ESG w każdym z następujących obszarów naszych wydatków: zakwaterowanie w podróży, transport lotniczy i naziemny, komputery i sprzęt biurowy, papier i druk, sprzątanie/usługi porządkowe, planowanie imprez oraz outsourcing procesów biznesowych (BPO).

Aktualizacja oceny z lat 2014-2015: W uznaniu naszego celu, jakim jest dalsza poprawa odpowiedzialności i reprezentacji naszych dostawców, wydatki Nielsena na zróżnicowanych dostawców w 2015 r. osiągnęły poziom 75 mln USD, co stanowi wzrost o 24% w ujęciu rocznym i 8% całkowitych wydatków Nielsena możliwych do pozyskania. Kontynuowaliśmy również prace naszej Akademii Różnorodności Dostawców Nielsena, rozpoczętej w 2014 r., która zapewnia edukację i doradztwo, aby pomóc zróżnicowanym firmom prosperować. Współpraca ta zaowocowała stworzeniem ponad 200 miejsc pracy w firmach należących do mniejszości, co jest bezpośrednim wynikiem prowadzenia interesów z firmą Nielsen. Aby zapewnić różnorodnym firmom narzędzia niezbędne do ich rozwoju, zespół ds. różnorodności dostawców opracował zestaw warsztatów, w których wykorzystuje się wiedzę liderów Nielsena na różne tematy, aby dzielić się najlepszymi praktykami i kluczowymi strategiami, co ma na celu pomóc różnorodnym dostawcom we wprowadzeniu tych doświadczeń do ich własnych firm.

W 2016 r., inauguracyjnym roku programu Nielsen Source Green, poprosiliśmy 57 naszych najbardziej strategicznych dostawców o przeprowadzenie oceny mającej na celu porównanie wyników ESG dostawców. W badaniu wzięło udział 91% dostawców, co przekroczyło ambitny cel 70% wyznaczony dla pierwszego roku większości programów. Spośród dostawców, którzy odpowiedzieli, 31% oceniało swoje wyniki w zakresie ESG po raz pierwszy. Ponadto kryteria ESG zostały zaktualizowane lub dodane w następujących procesach zaopatrzenia: RFP, język kontraktu oraz okresowe przeglądy biznesowe i ujawnianie zgodności. Zaktualizowaliśmy nasz Kodeks postępowania dla dostawców, aby odzwierciedlał nasze obecne oczekiwania dotyczące odpowiedzialności dostawców. Opracowaliśmy także dodatkowy zestaw narzędzi i szkoleń w zakresie budowania potencjału, aby pomóc dostawcom w stałym spełnianiu tych wymagań.

Aby zademonstrować nasze zaangażowanie w rolę lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, firma Nielsen przystąpiła do Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC) i Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), a także zaadaptowała Kodeks postępowania EICC jako podstawę dla Kodeksu postępowania dostawców firmy Nielsen. Jesteśmy również członkiem-założycielem Global Impact Sourcing Coalition, która skupia się na innowacyjnych działaniach w zakresie zaopatrzenia, mających na celu stworzenie bardziej integracyjnego globalnego łańcucha dostaw i zaspokojenie potrzeb biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom możliwości wydostania się ze skrajnego ubóstwa. Ponadto firma Nielsen była reprezentowana w technicznej grupie doradczej ds. normy ISO 20400, nowego standardu ISO dotyczącego zrównoważonych zamówień publicznych. Więcej informacji na temat naszego ogólnego podejścia do zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw znajduje się w części "Łańcuch dostaw" naszego Globalnego Raportu Odpowiedzialności firmy Nielsen.

Dowiedz się więcej: Więcej informacji na temat naszego podejścia do kwestii odpowiedzialności dostawców można znaleźć w części "Łańcuch dostaw " naszego Globalnego Raportu Odpowiedzialności firmy Nielsen.

Energia, podróże i odpady

Nasze podejście: W rozmowach z naszymi interesariuszami zidentyfikowaliśmy energię, podróże służbowe i odpady (zwłaszcza odpady elektroniczne i papierowe) jako trzy największe problemy środowiskowe firmy Nielsen. Te trzy odrębne kwestie zasadniczo odzwierciedlają istotne problemy środowiskowe innych firm świadczących usługi profesjonalne. Zdajemy sobie sprawę, że firma Nielsen ma możliwość zwiększenia swojego zaangażowania w redukcję i maksymalizację tych i innych aspektów naszego ogólnego śladu środowiskowego. Trwają analizy mające na celu pełne określenie i przedstawienie znaczenia każdego z tych problemów dla firmy Nielsen.

Zużycie energii przez firmę Nielsen jest zarówno bezpośrednie (zużycie w biurach i centrach danych będących własnością firmy lub wynajmowanych), jak i pośrednie (wspólne i/lub zakontraktowane korzystanie z centrów danych). Zużycie wody nie jest obecnie znaczące z punktu widzenia bezpośredniej działalności firmy Nielsen, jednak jest ono uznawane za ważny problem społeczny. Interesariusze zewnętrzni prosili o więcej informacji na temat emisji gazów cieplarnianych (zwłaszcza z zakresu 3), a także na temat zużycia energii i działań na rzecz ograniczenia emisji związanych z naszymi centrami danych. Poprosili również o wyznaczenie celów środowiskowych i zadań na podstawie rozszerzonego zestawu danych, który odzwierciedlałby cały nasz globalny ślad. Mamy nadzieję, że poprzez rozszerzenie zakresu gromadzonych danych i pracę nad poprawą naszych własnych wyników w zakresie ochrony środowiska uda nam się zapewnić szersze korzyści dla naszej planety i społeczeństwa jako całości, a także przyczynić się do rozwiązania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi. Jeśli chodzi konkretnie o nasze działania na rzecz ograniczenia emisji z zakresu 3, wszyscy pracownicy firmy Nielsen są zachęcani do wyczerpania wszystkich alternatywnych sposobów podróżowania, takich jak wideokonferencje, spotkania wirtualne i telekonferencje, zanim poproszą o zgodę na podróż. Alternatywne rozwiązania w zakresie podróży są systematycznie wyróżniane w naszym narzędziu do rezerwacji online za pomocą automatycznie wyskakujących komunikatów i łączy do szczegółowych informacji o wideokonferencjach. Nielsen traktuje priorytetowo prowadzenie działalności z dostawcami usług turystycznych odpowiedzialnymi społecznie; robimy to poprzez śledzenie, monitorowanie i angażowanie naszych dostawców usług turystycznych w zakresie ich działalności środowiskowej, społecznej i zarządzania (ESG) za pośrednictwem platformy internetowej innej firmy.

Cele: Do 2020 r. naszym celem jest zmniejszenie globalnego zużycia energii na stopę kwadratową powierzchni obiektu o 5%. W tym celu wykorzystujemy dane z Ameryki Północnej z 2015 r. jako punkt odniesienia, ponieważ rozszerzamy nasze działania w zakresie gromadzenia danych na cały świat. Ponadto w 2018 r. firma Nielsen planuje przystąpić do programu łańcucha dostaw Carbon Disclosure Project (CDP), aby w standardowy sposób zarządzać ryzykiem i możliwościami związanymi ze zmianami klimatu w całym naszym łańcuchu dostaw. Udział ten pomoże firmie Nielsen zwiększyć przejrzystość łańcucha dostaw i poprawić wyniki w zakresie ochrony środowiska, a także ułatwi naszym dostawcom wykorzystanie możliwości wynikających ze zwiększonej efektywności energetycznej, co doprowadzi do obniżenia kosztów i lepszego przygotowania na zagrożenia związane z klimatem.

Aktualizacja oceny z lat 2014-2015: W naszej ocenie istotności pozafinansowej w latach 2014-2015 nasi interesariusze wezwali nas do podjęcia większych wysiłków w zakresie zarządzania środowiskiem i raportowania. Aby wyjść naprzeciw tej możliwości, podjęliśmy szereg działań, które zostały podkreślone w części "Nasze środowisko" Globalnego Raportu Odpowiedzialności firmy Nielsen. W 2015 r. rozpoczęliśmy realizację wieloletniego planu modernizacji technologii przechowywania danych i konsolidacji operacji - wszystko z myślą o długoterminowej poprawie wydajności, redukcji emisji i oszczędności kosztów. W 2016 r. projekty modernizacji pamięci masowej typu "all-flash", wirtualizacji naszych systemów, konsolidacji naszych centrów danych i dalszego upraszczania naszych procesów przyniosły 7,7 mln kilowatogodzin (kwh) oszczędności energii i 7,2 mln kg unikniętej emisji dwutlenku węgla. W 2016 r. rozszerzyliśmy zakres gromadzonych danych, aby oprócz Ameryki Północnej objąć nimi także Amerykę Łacińską; w nadchodzących latach planujemy kontynuować globalny rozwój danych dotyczących zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Aby zapewnić poświęcenie temu obszarowi większej uwagi w zależności od lokalizacji, dodaliśmy również zmiany klimatyczne jako ryzyko do naszych ram zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM). Po raz pierwszy zgłosiliśmy się do Carbon Disclosure Project (CDP), dołączając do blisko 6000 firm z ponad 90 krajów, aby ujawnić nasze emisje gazów cieplarnianych w skali całego przedsiębiorstwa i związane z nimi działania łagodzące; przystąpiliśmy także do CDP jako członek korporacyjny.

Dowiedz się więcej: Więcej informacji na temat naszego podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju środowiska, w tym energii, podróży i odpadów, można znaleźć w części "Nasze środowisko" naszego Globalnego Raportu Odpowiedzialności firmy Nielsen.

Stosunki pracownicze

Nasze podejście: Dzięki wywiadom i grupom fokusowym zidentyfikowaliśmy możliwości większego strategicznego zaangażowania pracowników w podejmowanie decyzji, które mają na nich wpływ, w tym między innymi: utrzymanie elastycznego środowiska pracy, nagrody i wynagrodzenia za wyniki, poprawa miejsca pracy i wyposażenia, integracja nowych pracowników z firmą Nielsen poprzez przejęcia oraz dalszy rozwój szerokiego wachlarza możliwości rozwoju kariery. Wśród pracowników sektora usług profesjonalnych coraz częściej pojawia się potrzeba większej liczby szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie pomiarów cyfrowych i mobilnych oraz innowacji. Interesariusze zewnętrzni wyrazili chęć uzyskania większej ilości informacji na temat naszych bieżących wysiłków w zakresie zatrzymywania pracowników i ograniczania rotacji, a także większej przejrzystości w zakresie bardziej szczegółowych celów dotyczących kapitału ludzkiego.

Naszym nieodłącznym obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznego, zdrowego i sprawiedliwego środowiska pracy dla wszystkich naszych pracowników. Ponadto staramy się zapewnić wyjątkowe możliwości rozwoju zawodowego i kształcenia, sprawiedliwie wynagradzać w oparciu o kulturę merytokracji, wspierać różnorodność i integrację społeczną oraz promować zadowolenie pracowników. Zdajemy sobie sprawę, że aby móc nadal rozwijać naszą działalność na całym świecie, musimy nadal znajdować innowacyjne sposoby zatrudniania i szkolenia pracowników o odpowiednich umiejętnościach i wiedzy.

Cel: Zdając sobie sprawę z wagi różnorodności i integracji dla naszych globalnych pracowników, oferujemy specjalne szkolenia z zakresu różnorodności i integracji dla menedżerów i pracowników. Dzięki współpracy z dostawcą różnorodności, od 2014 roku 93% naszych globalnych menedżerów ukończyło podstawowy program, który koncentruje się na poszerzaniu dyskusji na temat różnorodności i integracji. Program ma na celu pomóc menedżerom lepiej zrozumieć znaczenie różnorodności i integracji jako imperatywu biznesowego oraz nauczyć się kluczowych komunikatów i umiejętności w zakresie tworzenia integracyjnego środowiska pracy. Faza druga tej serii koncentruje się na szkoleniu z zakresu nieświadomych uprzedzeń. Naszym celem jest, by do 2019 r. co najmniej 80% wszystkich pracowników na świecie ukończyło przynajmniej jedno ze szkoleń z zakresu różnorodności i integracji, a po zakończeniu formalnego szkolenia nadal oferować dodatkowe zasoby wspierające naukę.

Aktualizacja oceny z lat 2014-2015: W 2016 r. udostępniliśmy więcej informacji na temat naszego ogólnego podejścia do relacji z pracownikami za pośrednictwem sekcji "Nasi ludzie" w Globalnym Raporcie Odpowiedzialności Nielsena, w tym programów, polityk i działań w takich obszarach, jak zdrowie i dobre samopoczucie, szkolenia i edukacja, pozyskiwanie talentów, różnorodność i równe szanse oraz People Analytics. Zaktualizowaliśmy również naszą stronę internetową Nielsen Careers, aby zamieścić na niej bardziej wyczerpujące informacje na temat kultury firmy i historii pracowników, w szczególności w odniesieniu do trzech założeń naszego Nielsen Employee Experience: możesz być sobą, możesz coś zmienić i możesz się z nami rozwijać. W 2016 r. uruchomiliśmy również Globalny Fundusz Wsparcia firmy Nielsen, aby pomóc pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej bezpośrednio po kwalifikowanej katastrofie lub nieprzewidzianej trudności osobistej. Globalnym Funduszem Wsparcia firmy Nielsen zarządza zewnętrzna organizacja charytatywna, która sprawuje pełny nadzór nad wszystkimi działaniami związanymi z dotacjami, w tym analizą wniosków i zatwierdzaniem dotacji.

W naszej ostatniej ocenie istotności niefinansowej oceny wyników i możliwości zatrudnienia zostały uznane za najważniejsze obszary zainteresowania naszych pracowników. Aby rozwiązać ten problem, firma Nielsen wprowadziła w 2015 r. system "Check-Ins", aby zachęcić pracowników i ich przełożonych do prowadzenia bieżących rozmów w czasie rzeczywistym na temat wyników pracy, ogólnych doświadczeń związanych z pracą w firmie Nielsen oraz możliwości rozwoju kariery. W 2016 r. uaktualniliśmy nasze kryteria oceny wyników pracy z 4-punktowej skali ocen do 5 opisów wyników w połączeniu z "Growth Potential", co zapewnia bardziej holistyczne podejście do badania możliwości związanych z obecną rolą pracownika lub przejściem na nową.

Różnorodność i integracja były jednym z najważniejszych tematów naszej pierwszej oceny istotności pozafinansowej i dotyczyły wszystkich najważniejszych dla nas obszarów. W odpowiedzi firma Nielsen podjęła działania na wiele różnych sposobów, w tym wydała pierwszy Raport o różnorodności i integracji, w którym skatalogowała nasze programy i osiągnięcia w zakresie tego, w jaki sposób różnorodność i integracja są podstawowymi filarami w relacjach z pracownikami i dostawcami oraz w kontaktach ze społecznością. Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem organizacyjnym, Różnorodność i Integracja oraz Zdrowie, Bezpieczeństwo i Prawa Człowieka zostały dodane jako ryzyka do naszych ram Zarządzania Ryzykiem Przedsiębiorstwa (ERM), co z natury rzeczy zwiększa uwagę i współpracę międzyfunkcyjną. Najważniejsze wydarzenia od czasu naszej ostatniej oceny w tym obszarze obejmują uruchomienie w 2017 r. naszej Globalnej Rady ds. Różnorodności w celu podkreślenia i dzielenia się najlepszymi praktykami w obszarze różnorodności i integracji na całym świecie. Nadal zwiększaliśmy także globalny zasięg naszych Grup Zasobów Pracowniczych (ERG); członkostwo w ERG obejmuje obecnie ponad 6 700 pracowników na całym świecie. Uruchomienie naszego pierwszego Forum Czarnych Pracowników Nielsena również stanowiło nowy krok naprzód, szczególnie w naszych nieustających wysiłkach na rzecz rozwoju i zatrzymania różnorodnych talentów. Zapewniając naszym pracownikom widoczność, dostęp i możliwości, ta możliwość rozwoju zawodowego miała na celu zwiększenie zaangażowania i utrzymania pracowników oraz umożliwienie im wzmocnienia sieci kontaktów poprzez dostęp do starszych liderów, wydarzeń kulturalnych i warsztatów dotyczących strategii biznesowych.

W 2015 r. wprowadziliśmy inicjatywę edukacyjną polegającą na zapewnieniu liderom szkoleń z zakresu nieświadomych uprzedzeń, aby pomóc im rozpoznać i złagodzić nasz wpływ na codzienne decyzje przywódcze i środowisko pracy. W rezultacie szkolenia z zakresu różnorodności i integracji ukończyła rekordowa liczba pracowników (93% w 66 krajach). Ponadto firma wprowadziła nowe narzędzie, które umożliwia działowi kadr i kierownictwu wyższego szczebla dokładniejsze przyjrzenie się kluczowym wskaźnikom dotyczącym pracowników, takim jak dane demograficzne pracowników, wskaźniki zatrudniania w oparciu o różnorodność, zmiany ról i oferty pracy. Informacje te ułatwiają przygotowanie oferty szkoleniowej, która pomoże pracownikom podnieść ich umiejętności i gotowość do awansu.

Dowiedz się więcej: Więcej informacji na temat naszego podejścia do relacji z pracownikami można znaleźć w sekcji "Nasi ludzie" w Raporcie Globalnej Odpowiedzialności firmy Nielsen.

Odpowiedź nakluczowe kwestie dla interesariuszy zidentyfikowane w ocenie istotności niefinansowej w latach 2014-2015

Po zakończeniu naszej oceny istotności niefinansowej w latach 2014-2015 rozpoczęliśmy działania w odpowiedzi na opinie interesariuszy. Obszary te stanowiły również podstawę naszego Globalnego Raportu Odpowiedzialności firmy Nielsen, opublikowanego w 2016 roku. Informacje na temat tych istotnych działań zamieszczono powyżej w odniesieniu do kwestii, które zostały ponownie poruszone w naszej ocenie istotności niefinansowej na lata 2016-2017; informacje na temat istotnych działań podjętych w celu rozwiązania kwestii, które nie zostały ponownie poruszone w tej nowszej ocenie, zamieszczono poniżej.

Etyka i uczciwość w biznesie

W 2017 r. planujemy wydanie zaktualizowanego Kodeksu postępowania firmy Nielsen. Zaktualizowany Kodeks postępowania dostarczy pracownikom konkretnych przykładów i wskazówek związanych z naszym nadrzędnym zobowiązaniem do "uczciwości w działaniu". Również w 2017 r. planujemy zaktualizować nasze globalne wytyczne dotyczące praw człowieka, aby zawrzeć w nich bardziej szczegółowe informacje na temat naszego podejścia do monitorowania, zarządzania i śledzenia potencjalnego wpływu i ryzyka związanego z prawami człowieka w całej naszej działalności i łańcuchu dostaw.

Na początku 2017 roku uruchomiliśmy wewnętrzny program "Integrity Ambassador", aby zapewnić dodatkowe wsparcie dla naszego programu zgodności i uczciwości. Ambasadorzy uczciwości będą służyć jako lokalne zasoby w poszczególnych krajach w celu zwiększania świadomości na temat zasobów i inicjatyw dotyczących zgodności i uczciwości. Obecnie pilotujemy ten program w około 20 krajach, a w najbliższych latach planujemy rozszerzyć go na wszystkie nasze rynki.

Reagowanie na potrzeby rynku i proaktywność oraz integracja firmy

Kiedy w naszej pierwszej ocenie istotności niefinansowej w latach 2014-2015 poruszone zostały obszary Integracja firmy oraz Reagowanie na rynek i proaktywność, podstawową kwestią była potrzeba dalszej integracji w całym naszym portfolio produktów, usług i zespołów, aby zapewnić, że proaktywnie i skutecznie odpowiadamy na potrzeby klientów i branży.

W latach 2014-2016 firma Nielsen przejęła 18 firm, aby wzbogacić naszą rosnącą wiedzę w zakresie pomiarów cyfrowych i mobilnych. Poprzez nasz nowo skonsolidowany zespół ds. rozwoju korporacyjnego i strategii planujemy nadal ujednolicać nasze podejście strategiczne w zakresie fuzji i przejęć, Nielsen Ventures, inicjatyw strategicznych i ogólnej strategii korporacyjnej. W 2016 r. uruchomiliśmy również nasz program Nielsen Connected Partner Program, aby po raz pierwszy otworzyć dostęp do naszych globalnych danych z zakresu Consumer Packaged Goods (CPG) dla wybranej grupy partnerów, którzy zapewniają wartość dodaną dla naszych klientów. Program Connected Partner ułatwia naszym klientom korzystanie z naszego bogactwa danych bez konieczności oddzielnego pozyskiwania nowych partnerów. Innym ważnym czynnikiem jest nasza zdolność do pozostania proaktywnym w reagowaniu na obecne i przyszłe potrzeby naszych klientów dzięki fundamentalnym inwestycjom firmy Nielsen w rozwój i ochronę innowacji, co przejawia się w budowaniu szerokiego i głębokiego zakresu naszej własności intelektualnej. W ciągu ostatnich ośmiu lat nasze aktywne portfolio własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych wzrosło jedenastokrotnie (1013%); obecnie firma Nielsen posiada ponad 2950 patentów i wniosków patentowych na całym świecie, z czego ponad 913 przyznano w Stanach Zjednoczonych.

Zrobiliśmy również więcej, aby pokazać, jak różne zespoły i aspekty naszej działalności łączą się ze sobą w zintegrowany sposób. Nasza seria filmów wideo Nielsen Around the World przedstawia pracowników z całego świata, którzy pomagają w tworzeniu naszych danych i spostrzeżeń, a także daje klientom i innym osobom możliwość wglądu w to, jak pracujemy w terenie. Nasza nowo uruchomiona seria filmów Nielsen Next również pozwala klientom i innym interesariuszom lepiej zrozumieć, w jaki sposób dane firmy Nielsen dostarczają wiedzy naukowej, która będzie podstawą przyszłych wydarzeń.

Odpowiedzialność za produkt i usługę

Kiedy ten temat został poruszony przez interesariuszy w naszej ocenie istotności niefinansowej w latach 2014-2015, obejmował on odpowiedzialność firmy Nielsen za dostarczanie aktualnych i wnikliwych badań, które w pełni odzwierciedlają różnorodność demograficzną. Nasze wysiłki w tym zakresie podkreśliliśmy w naszym pierwszym raporcie Nielsen Diversity & Inclusion Report, opublikowanym w 2016 roku. W ramach tego raportu podzieliliśmy się naszymi wysiłkami w zakresie współpracy z ponad 200 różnymi organizacjami społecznymi jako sposobu na wspieranie rekrutacji zróżnicowanych uczestników paneli i ankiet; przyczynia się to do zwiększenia efektywności naszego pełnego portfolio produktów. Jeśli chodzi o inne wysiłki mające na celu wzmocnienie naszej ogólnej oferty produktowej, w 2016 r. rozszerzyliśmy również pomiar handlu elektronicznego na Stany Zjednoczone, ogłosiliśmy plany wzmocnienia naszego pomiaru telewizji lokalnej i jakościowych badań konsumenckich Scarborough w Stanach Zjednoczonych na wszystkich 210 rynkach poprzez umożliwienie prawdziwego pomiaru elektronicznego, a także dodaliśmy pomiar out-of-home.

Porządek publiczny

Strategiczne zaangażowanie firmy Nielsen we współpracę z rządami, organami regulacyjnymi i innymi zewnętrznymi interesariuszami wspiera nasze interesy biznesowe i społeczne. Kontynuowaliśmy budowanie relacji, aby pozyskać firmę Nielsen jako zaufanego doradcę w dyskusjach politycznych oraz aby bronić interesów firmy Nielsen, a także omówiliśmy nasze działania polityczne w sekcji "Public and Policymakers" ("Opinia publiczna i decydenci") w Raporcie o globalnej odpowiedzialności firmy Nielsen. Koncentrujemy się na tworzeniu jak najlepszego środowiska, w którym działalność firmy Nielsen może się rozwijać.

Przejrzystość

Przejrzystość jest niezbędna, aby zapewnić naszych klientów i innych interesariuszy, że nasze metodologie badawcze, dane i spostrzeżenia są godne zaufania. Aby temu zaradzić, firma Nielsen zwiększyła ilość informacji na temat metodologii i procesów, które wykorzystujemy do zbierania i analizowania danych konsumenckich. Przykładami takich działań są: "How We Measure", Perspectives on Retail Technology, nasz niedawno uruchomiony Journal of Measurement, regularne publikacje w Nielsen News Center, nasze zaktualizowane, publiczne oświadczenie o ochronie prywatności w pomiarach cyfrowych oraz nasza bieżąca seria Nielsen Around the World. Naszym celem jest bardziej kompleksowe zilustrowanie tego, co jest potrzebne do zbierania i analizowania danych, które stanowią podstawę naszego najlepszego w swojej klasie globalnego pomiaru.

Wykorzystanie danych

W naszej pierwszej ocenie istotności pozafinansowej interesariusze wyrazili oczekiwanie, że firma Nielsen zarówno pozostanie w pełni świadoma tego, jak gromadzone przez nas dane są wykorzystywane w różnych kontekstach, jak i będzie dążyć do realizacji projektów, które tworzą pozytywną wartość społeczną, środowiskową i biznesową. Jeśli chodzi o wykorzystanie naszych aktywów danych do dalszych działań w zakresie przywództwa w kluczowych obszarach mających wartość dla społeczeństwa, niektóre istotne raporty z 2016 r. obejmowały m.in. takie tematy, jak siła ekonomiczna i preferencje zróżnicowanych grup konsumentów dzięki naszym raportom Diverse Intelligence; rosnący wpływ konsumentów latynoskich; trendy w zakresie zdrowia, wellness i otyłości w Azji; trendy w konsumpcji żywności ekologicznej; rosnące zapotrzebowanie konsumentów na przejrzystość składników; oraz zapotrzebowanie na bardziej ekologiczne środki czystości.