Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Nielsen przedstawia wyniki za drugi kwartał 2011 r.

7 minut czytania | Lipiec 2011

Niektóre miarynieprzewidziane w GAAP
Do oceny wyników naszej działalności konsekwentnie stosujemy poniższe miary finansowe nieprzewidziane w GAAP. Jesteśmy przekonani, że prezentacja tych miar nieprzewidzianych w GAAP dostarcza inwestorom użytecznych informacji na temat trendów finansowych i biznesowych związanych z naszymi wynikami operacyjnymi, a także, że gdy te nieprzewidziane w GAAP informacje finansowe są analizowane razem z naszymi informacjami finansowymi przewidzianymi w GAAP, inwestorzy mogą lepiej zrozumieć nasze bieżące wyniki operacyjne. Żadna z prezentowanych miar nieprzewidzianych w GAAP nie powinna być traktowana jako alternatywa dla dochodu lub straty netto, dochodu lub straty operacyjnej, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, całkowitego zadłużenia lub innych miar wyników operacyjnych, płynności lub zadłużenia uzyskiwanych zgodnie z GAAP. Te miary nieprzewidziane w GAAP mają istotne ograniczenia jako narzędzia analityczne i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od analizy naszych wyników raportowanych zgodnie z GAAP ani nie powinny jej zastępować.

Prezentacja w stałej walucie
Wyniki działalności operacyjnej oceniamy zarówno w ujęciu sprawozdawczym, jak i w stałej walucie. Prezentacja w stałej walucie, która jest miarą nieprzewidzianą w GAAP, nie uwzględnia wpływu wahań kursów walutowych. Uważamy, że informacje dotyczące stałej waluty stanowią cenne uzupełnienie informacji o naszych wynikach operacyjnych, zgodnie z tym, jak oceniamy nasze wyniki. Stałe wartości procentowe w walucie obliczamy, przeliczając wyniki finansowe w walucie lokalnej z poprzedniego okresu według kursów wymiany z bieżącego okresu i porównując te skorygowane kwoty z wynikami raportowanymi w bieżącym okresie.

Skorygowany zysk EBITDA i skorygowany zysk netto
Skorygowany zysk EBITDA definiujemy jako zysk lub stratę netto z naszego skonsolidowanego sprawozdania z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem przychodów i kosztów z tytułu odsetek, podatku dochodowego, amortyzacji, kosztów restrukturyzacji, odpisów z tytułu utraty wartości wartości firmy i wartości niematerialnych i prawnych, kosztów płatności w formie akcji własnych oraz innych pozycji nieoperacyjnych z naszego skonsolidowanego sprawozdania z działalności operacyjnej, a także pewnych innych pozycji uznawanych za nietypowe lub jednorazowe. Skorygowana EBITDA nie jest prezentacją zgodną z GAAP, a stosowane przez nas pojęcie Skorygowanej EBITDA może różnić się od podobnych miar stosowanych przez inne podmioty w naszej branży ze względu na potencjalne niespójności w metodzie obliczania i różnice wynikające z pozycji podlegających interpretacji. Wykorzystujemy Skorygowaną EBITDA do spójnego pomiaru naszych wyników w poszczególnych okresach, zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i w ramach naszych segmentów operacyjnych, do oceny i finansowania programów motywacyjnych oraz do porównywania naszych wyników z wynikami konkurencji.

Skorygowany zysk netto definiujemy jako zysk lub stratę netto ze skonsolidowanego sprawozdania z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem, amortyzacją związaną z nabytymi rzeczowymi aktywami trwałymi i wartościami niematerialnymi, kosztami restrukturyzacji, odpisami z tytułu utraty wartości wartości firmy i wartości niematerialnych, innymi pozycjami nieoperacyjnymi ze skonsolidowanego sprawozdania z działalności operacyjnej oraz niektórymi innymi pozycjami uznanymi za nietypowe lub jednorazowe, pomniejszonymi o środki pieniężne zapłacone z tytułu podatku dochodowego. Ze Skorygowanego zysku netto wyłączono również koszty odsetkowe związane z obowiązkowymi zamiennymi obligacjami podporządkowanymi przypadającymi do spłaty w 2013 roku. Skorygowany zysk netto na akcję zwykłą prezentowany w ujęciu rozwodnionym obejmuje potencjalne akcje zwykłe związane z programami płatności w formie akcji, które zgodnie z GAAP mogły zostać uznane za antyrozwadniające. Kwota ta obejmuje również średnią ważoną liczbę akcji zwykłych zamiennych w związku z obowiązkowymi obligacjami zamiennymi w oparciu o średnią cenę akcji zwykłych w danym okresie.

Skorygowany zysk netto i skorygowany zysk netto na akcję zwykłą nie są prezentowane zgodnie z zasadami GAAP, a stosowane przez nas terminy mogą różnić się od terminów stosowanych przez inne podmioty w naszej branży, ze względu na potencjalne niespójności w metodach obliczeniowych oraz różnice wynikające z elementów podlegających interpretacji.

Poniższa tabela przedstawia uzgodnienie zysku/(straty) netto ze skorygowanym zyskiem EBITDA i skorygowanym zyskiem netto oraz uzgodnienie średniej ważonej akcji występujących według zasad GAAP z akcjami rozwadniającymi występującymi odpowiednio za okresy trzech i sześciu miesięcy zakończone 30 czerwca 2011 r. i 2010 r:

Kontakty:
Relacje z inwestorami: Liz Zale, +1 646 654 4593
Relacje z mediami: Kristie Bouryal, +1 646 654 5577

  • Przychody za kwartał wzrosły o 10% do 1 396 mln USD, co oznacza wzrost o 5% przy stałym kursie walutowym.
  • Skorygowany zysk EBITDA za kwartał wzrósł o 11% do 386 mln USD, przy wzroście o 7% przy stałym kursie walutowym.
  • Skorygowany zysk netto za kwartał wzrósł do 155 mln USD z 68 mln USD.

Nowy Jork, NY - 28 lipca 2011 r. - Firma Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), wiodący globalny dostawca informacji i analiz dotyczących tego, co kupują i oglądają konsumenci, ogłosiła dziś wyniki finansowe za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2011 r.

"Wyniki Nielsena za drugi kwartał odzwierciedlają solidne wyniki operacyjne i finansowe całej firmy" - powiedział David Calhoun, Dyrektor Generalny Nielsena. "Jesteśmy zadowoleni z postępów w realizacji kluczowych inicjatyw, które przynoszą korzyści naszym klientom i wzbogacają naszą wiedzę na temat tego, co kupują i oglądają konsumenci w skali globalnej."

Wyniki operacyjneza drugi kwartał 2011r.
Przychody za drugi kwartał wzrosły w porównaniu z drugim kwartałem 2010 r. o 10% do 1 396 mln USD, czyli o 5% przy stałej bazie walutowej. Wzrost ten wynikał z 14% wzrostu w segmencie zakupów (7% przy stałej bazie walutowej) oraz 4% wzrostu w segmencie zegarków (1% przy stałej bazie walutowej). Przychody w segmencie Ekspozycje utrzymały się na tym samym poziomie w porównaniu z drugim kwartałem 2010 r.

Skorygowany zysk EBITDA za drugi kwartał wzrósł w porównaniu z drugim kwartałem 2010 r. o 11% do 386 mln USD lub o 7% przy stałym kursie walutowym. Zysk netto za drugi kwartał wyniósł 69 mln USD w porównaniu z 74 mln USD zysku netto w drugim kwartale 2010 r. Skorygowany zysk netto za drugi kwartał wzrósł do 155 mln USD w porównaniu z 68 mln USD w drugim kwartale 2010 r.


Wzrost ten wynikał z 12% wzrostu w segmencie zakupów (8% przy stałym kursie wymiany), 5% wzrostu w segmencie zegarków (3% przy stałym kursie wymiany) oraz 8% wzrostu w segmencie ekspozycji.

Skorygowany zysk EBITDA za pierwszą połowę 2011 r. wzrósł o 11% do 706 mln USD lub o 8% przy stałym kursie walutowym w porównaniu z pierwszą połową 2010 r. Strata netto za pierwszą połowę 2011 r. wyniosła 112 mln USD, podczas gdy w pierwszej połowie 2010 r. zysk netto wyniósł 117 mln USD. Wyniki pierwszego półrocza 2011 r. uwzględniały koszty związane z pierwszą ofertą publiczną w wysokości 206 mln USD, po odliczeniu podatku w wysokości 127 mln USD. Skorygowany zysk netto za pierwszą połowę 2011 r. wzrósł do 219 mln USD w porównaniu z 84 mln USD w pierwszej połowie 2010 r.

Sytuacja finansowa
Na dzień 30 czerwca 2011 r. saldo środków pieniężnych wynosiło 374 mln USD, a zadłużenie brutto 6 900 mln USD, z wyłączeniem obowiązkowych zamiennych obligacji podporządkowanych o wartości 288 mln USD, których termin wykupu przypada w 2013 r. Zadłużenie netto na koniec drugiego kwartału wynosiło 6 526 mln USD, a wskaźnik dźwigni finansowej netto 4,4x. Zadłużenie netto na koniec drugiego kwartału wyniosło 6 526 mln USD, a nasz wskaźnik dźwigni zadłużenia netto wyniósł 4,4x. Nakłady inwestycyjne w pierwszej połowie 2011 r. wyniosły 142 mln USD, w porównaniu do 146 mln USD w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Telekonferencja i transmisja internetowa
28 lipca 2011 r. o godz. 8:00 czasu wschodniego (ET) w Stanach Zjednoczonych Nielsen przeprowadzi telekonferencję w celu omówienia wyników za drugi kwartał. Telekonferencja będzie transmitowana na żywo w Internecie pod adresem https://ir.nielsen.com, a archiwum będzie dostępne na stronie internetowej po zakończeniu telekonferencji. Na stronie internetowej Relacji Inwestorskich zostanie opublikowana prezentacja zawierająca podsumowanie rozmowy telefonicznej.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z zasadą "bezpiecznej przystani" określoną w ustawie o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia te mogą być określane za pomocą słów takich jak "będzie", "oczekuje", "powinien", "mógłby", "powinien" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i wydarzenia mogą znacząco różnić się od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do takiego stanu rzeczy mogą obejmować bez ograniczeń ogólne warunki ekonomiczne, warunki panujące na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz określone czynniki ryzyka omówione w innych komunikatach i publicznych dokumentach złożonych przez firmę (w tym w dokumentach złożonych przez firmę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości obowiązują wyłącznie w dniu wydania niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy żadnego zobowiązania do aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości, wydanych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników.

Ofirmie Nielsen
Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, badań internetowych, pomiarów mobilnych, targów i powiązanych właściwości. Firma Nielsen jest obecna w około 100 krajach, a jej siedziby znajdują się w Nowym Jorku (USA) i Diemen (Holandia). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Wyniki działalności operacyjnej (za trzy i sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2011 r. i 2010 r.)

W poniższej tabeli przedstawiono kwoty uwzględnione w naszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności operacyjnej za poszczególne okresy: