Search

Sort By:

BASES

Giải pháp Nielsen BASES Profiles được sử dụng để kiểm định các đổi mới với khả năng thành công trên thị trường lên tới 75% so với mức 15% nếu không sử dụng phân tích dự báo. Xem ngay!

Маркетинг-микс моделирование | Nielsen

Используя статистические модели для понимания трендов в прошлом и прогнозирования влияния маркетинговых тактик на уровень продаж в будущем, маркетинг-микс...